என்னது, இந்த பிரபலமா பாடகி ஸ்வேதாவின் க ணவர்..!! முதன்மு றையாக கணவரின் புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட பாடகி..!!

சி னிமாவில்   ஆரம்ப முதல் தற்பொழுது வரை   ஏரா ளமான   புதுமுக பாடகர்   பா டகிகள்   உ ருவாகி   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   தெ ன்னிந் திய   சி னிமா   உலகில் பிரபல   பாட கையாக   வலம் வந்து   கொ ண்டிரு ப்பவர்   தான் சுஜாதா மோகன். த மிழ், கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற

 

பழமொழி   திரைப்ப டங்களில்   பாடியு ள்ளார். இவர்கிட் டத்திட்ட   4000 பாடலுக்கு மேல் பாடி உள்ளார் என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் 1981 ஆம் ஆண்டு கிருஷ்ணா மோகன் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். அவர் ஒரு   ம ருத்துவ ர்   இவர்க ளுக்கு   வரும் மகள் உள்ளார்.

 

அவர்தான் ஸ்வேதா மோகன் அவரும் தனது   தா யைப்   போல ஒரு பிரபல   பி ன்னணி   பாடகி ஆவார். இவர்   சிறுவ யதில்   இருந்து இசையின் மீது இருந்த   ஆ ர்வத் தின்   கார ணமாக   சி னிமாவில்   பின்னணி பாடகி திருந்து   வருகி ன்றார். த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம்,

 

ஹிந்தி போன்ற பழமொழி   திரைப்பட ங்களில்   பாடியு ள்ளார். இவர் தற்பொழுது விஜய்   தொலைக்கா ட்சிகள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும் சூப்பர் சிங்கர் என்ற   நிகழ் ச்சியில்   நடுவ ராக   பணியா ற்றி   வருகி ன்றார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவர் 2011 ஆம் ஆண்டு அஸ்வின் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார்.

 

இவர்க ளுக்கு   தற்போது ஒரு   அ ழகா ன   பெ ண்   குழ ந்தை   உள்ளது. இப்படி இருக்கும் நிலையில்   முதன்மு றையாக   தனது   க ணவ ர்   மட்டும்   குழ ந்தை யுடன்   இருக்கும் சமூக கால   புகைப்ப டத்தை   அவர்   இணைய த்தில்   வெ ளியிட்டுள் ளார்…

 

Comments are closed.