செல்வரா கவனை செ ருப்பா ல் அடித்த இயக்குனர்..!! நான் இதை தான் செய்வேன்.? விடாமுய ற்சியாக இயக்குனர் செய்த காரியம்..!!

361

த மிழ்   சி னிமா   உலகில் தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்தி   கொண்டா டுதான்   இயக்குனர் செல்வராகவன். இவர் ஒரு சிறந்த   இயக்கு னராக   மட்டும ல்லாமல்   தற்பொழுது ஒரு நடிகராகவும் பல    திரைப்ப டங்களில்   நடித்த   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சேமி ப்பத்தி ல்   இயக்குனர் மோகன் ஜி   இயக்க த்தில்   இவருடைய நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் பகாசூரன்.

 

இந்தத் திரைப்படம் ரஜினியிடம்   க லவையா ன   விம ர்சனங்க ளை   பெற்று வந்துள்ளது. மேலும், இவர் நடிகர் தனுசுவை வைத்து பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரை ப்பட ங்களை   கொடு த்து   வந்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர்   சி று   வ யதில்   முதலே செல்வராக சினிமா மீது தான் அதிகமான   ஆ ர்வ ம்   இருந்து   வந்து ள்ளது.

 

அதனால்   ப டிப்பில்   அதிகமாக   க வனம்   செலுத்த   மு டியாமல்   மதி ப்பும்   குறைந்துவி ட்டது. அதனால் இவரது தந்தை கஸ்தூரி ராஜாவும் ஒரு இயக்குனர் என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அதனால், சினிமா மீது   ஆ ர்வம்   இருந்து ள்ளது. தனது மகன்   படி ப்பில்   பெரிய ஆளாக வேண்டும் என்று   நினை த்தால். அதனால் வெளிநாடு   அனு ப்பி   படிக்க   வை க்கலாம்   என்று முடிவு செய்து   இரு ந்தார்.

 

ஆனால் அங்கு சென்று   சி னிமா   மீது உள்ள   ஆ சையால்   எதையும்   ஒழு ங்காக   படி க்காமல்   சுற்றி   திரி ந்துள்ள. இதனால்,   கோ வ ம்   முடிந்த அவருடைய தந்தை அவரை   செ ரு ப் பா ல்   அடித்து ள்ளார். அப்பொழுது   சி னிமாதா ன்   எனக்கு வேண்டும் என்ற   வி டாமுய ற்சியாக   இருந்து ள்ளார்   செல்வராகவன். அதன்பி றகு   தான் தனது   மக னின்   ஆசை யை   புரி ந்து   கொண்டு

 

சி னிமாவில்   தான் உனக்கு வரும் போல என்று   வா ய்ப் பு   பெற்ற   தந்து ள்ளார். ஒருவேளை அவரது தந்தையின்   பே ச் சைக்   கேட் டு   சி னிமாவு க்குள்   வராமல்   போ யிருந்தா ல்   ஒரு சிறந்த இயக்குனரும்   கி டைத்தி ருக்க   மாட் டார். அவருடைய தம்பியை தனுசு ஒரு   நடி கராக   த மிழ்   சி னிமாவில்   கா ட்டி   இரு க்கவும்  முடியாது என்று பலரும் கூறி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.