ம றைந் த காமெடி நடிகர் மயில்சாமி இப்படி ப்பட்ட வரா.? முன்கூ ட்டியே அறிந்து கொண்டு சொன்ன பிரபல நடிகர்..!! வெ ளியான வீடியோ உள்ளே..!!

சி னிமாவில்   கடந்த சில   ஆண்டுக ளாக   ஏரா ளமான   பிரப லங்கள்   அடுத் தடுத்து    உ யி ரி லி ரு ந் து   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் நேற்று   நெ ஞ் சு   வ லி   கார ணமாக    உ யி ரி ழ ந் த வ ர்   தான் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமி என்பவர். இவர் ஈரோடு மாவட்டம்   சத்தியம ங்கலத்தை   பிற ந்து   வளர்ந்து ள்ளார்.

 

இவர்   சி னிமாவின்   மீது கொண்ட   ஆ ர்வத்தா ல்   சென்னை வந்து முதலில்   வா ய்ப்பு   தே டி க்கொ ண்டிருந்த   அந்த சமயத்தில் தாவணி   க னவுகள்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்    ஒரு சின்ன   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடிக்கும்   வா ய்ப்பு   அவருக்கு   கிடை த்தது. அந்தப் பிறக்கப் பிறகு வெற்றி விழா, வை க்கோல்   மதன   கா மராஜன், ரஜினியின்   பண க்காரன், உழை ப்பாளி   என

 

அடுத் தடுத்து   முன்னணி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த மிகப்பெரிய அளவில் தனது   தி றமை யை   வளர் த்துக்   கொண்டார். இவர் கவுண்டமணி, செந்தில், வடிவேலு, விவேக் போன்ற பல நடிகருடன்   இணை ந்து   நகை ச்சுவை   பாத்திர த்தில்   நடி த்துள் ளார். இவர்   ஆர ம்ப   காலகட் டத்தில்   ஒரு காமெடி நடிகராக நடித்துக்   கொண் டிருந்த   பொழுது

 

ஒரு   கட்டத் திற்கு   பிறகு   மு க்கிய   கதாபா த்திரத்தி லும்   ஹீ ரோவுக்கு   சித்தப்பா போன்ற   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து தனது   தி றமை யை   அதி கரி த்துக்   கொ ண்டார். மேலும், இவர் திரையுலகில்   தவிர் க்க   முடியாத ஒரு   ஜா ம்பவா னாக   இருந்து   வந்துள் ளார். மேலும்,   ஆதரவ ற்ற   மற்றும்  த ன்னை   ந ம்பி   வரும்   ம க்களுக்கு

 

பல   உத விகளை   செய்து   ம க்கள்   மனதில் நீங்க இடத்தை   பிடித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில்   ம றைந் த   நடிகர் விவேக் மயில்சாமி பற்றி பேசிய ஒரு வீடியோ ஒன்று   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது. அது   என்னவெ ன்றால்   நான் பாரதிராஜாவிடம்   கூறியிரு ந்ததால்   அவரின்   வா ழ்க்கை   வைத்து ஒரு   பட மாக   எடு க்கலாம்   என்று   கூறியுள் ளார்.

 

அந்த அளவிற்கு   வி த்தியாச மான   மனி தராக   மயி ல்சாமி   தன் னுடைய   அவ்வளவு   பண த்தையும்   செ லவு   செ ய்து   தனக்கெ ன்று   பெரி தாக   வை த்துக்   கொ ள்ளா ம ல்   மற் றவர்க ளுக்கு   கொ டுத் து   உ தவக்கூ டிய வர்   ஒரு   சமய த்தில்   தமி ழ்நா ட்டில்   சுனாமி வந்த பொழுது

 

பா லிவுட்   நடிகர் விவேக் ஓபராய் என்பவர் வந்து   உ தவி   செ ய்து   கொ ண்டிருந் தார். அப்பொழுது தான்   க ஷ்டப் பட் டு   வா ங்கிய   ஒரு   த ங்க   ச ங்கிலி யை   அவருக்கு நேரில் சென்று   ப ரிசாக   கொ டுத்து   உதவி யை   ஒரு நல்ல மனிதர் என்று   ம றை ந் த   விவேக் கூறிய ஒரு வீடியோ தற்போது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது. இதோ…

 

Comments are closed.