பட வா ய்ப்பு குறைந்த பிறகு இப்படி ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பி த்த நடிகை..!! ரசிகர்க ளுக்கு அதி ர்ச்சி தரும் வகையில் வெளிவந்த புகைப்படம் உள்ளே..

1,716

த மிழ்   திரை உலகில்   சே வல்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   அறிமுக மானவர்   தான் நடிகை பூனம் பாஜ்வா. இவர்   மா டலிங்   மூ லம்  சினிமா வுக்குள்   நுழை ந்தவர். உனது   அறிமு கம்   மலை யாளம்   என் றாலும்   த மிழ்   சி னிமாவில்   நடித்த    திரைப்ப டங்கள்   ரசிகர்கள்   ம த்தியில்

 

பெரிய அளவு   வரவே ற்பு   பெற்றது. அதன் பிறகு முன்னணி நடிகர் வலம் வந்த சில   ஆண் டுகளில்   வாய் ப்புகள்   குறை ந்து   கிடை க்கும்   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து    வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு   தி டீரெ ன்று   உ டல்   எடை

 

அதிக ரித்து   வ யதா ன   நடிகை போன்ற   ஆகிவி ட்டார். அதன் பிறகு பட   வா ய்ப்புள் ள   எதுவும்   கிடை க்காமல்   வீட் டிலேயே   இருந்து   வருகி ன்றார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் தனது   வீ ட்டில்   எடு க்கப்ப டும்   க வ ர் ச் சி   புகை ப்படம்   மற்றும்   வீடியோ க்களை

 

இணை யதள ங்களில்   வெளி யிட்டு   ரசிக ர்களை   க வர் ந்த   வருகி ன்றார். அந்த வீடியோவை பார்த்த ஒரு சிலர் ரசிகர்கள்   தங்க ளுக்கு   வா ய்ப்பு   வரு ம்வரை   கா த்திருக் கலாம்   அத ற்காக   இப்படி எல்லாம் வீடியோ மற்றும்

 

புகை ப்படம்   வெ ளியீடு   தேவை யில் லை   என்று பல   ரசிக ர்கள்   தங்க ளுடைய   கரு த்துக்க ளை   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார்கள். அந்த   புகை ப்படம்   மற்றும்   வீடியோ க்களை   தற்போது நீங்களே   பாரு ங்கள்…

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Poonam Bajwa (@poonambajwa555)

Comments are closed.