சற்றுமுன் மூத்த நடிகர் ம ரண ம்..!! அ திர்ச்சி யில் திரையு லகம்..!! இர ங்கல் தெரிவி க்கும் பிரப லங்கள்..!!

கடந்த, சில   மாதங்க ளாக   ஏரா ளமான   திரை   பிரப லங்கள்   உ யி ரி ழ ந் து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் பரவலா இந்தி   தொலை க்காட்சி   மற்றும் திரைப்பட   நிக ழ்ச்சிக ளில்   நடித்து வந்தவர் தான் நடிகர் ஷாநவாஸ் பிரதான். அந்த வகையில் அலிஃப் லைலா என்ற   தொலைக்கா ட்சியை   தொடரில்   சிந் துபாத்   தி   மா லுமியாக   நடி த்ததற்கா கவும்   பா ண்டம்   படத்தில் நடித்த

 

மிகவும்   பிரப லமா னதாக. அந்த வகையில் இவர் ஒரு   திரை ப்பட ங்கள்   மட்டும ல்லாமல்   தொலை க்காட்சி   நிகழ் ச்சிகள்   நடித்து   வருகி ன்றார். சமீபத்தில் கூட இவர் ஒரு வெப் தொடரில்   நடித்து ள்ளார். இப்படி நிலையில் இவருக்கு நேற்று   தி டீ ரெ ன் று   தீ ராத   நெ ஞ்சு   வலி   கார ணமாக   மும் பையி ல்   உள்ள

 

ஒரு   த னியார்   மரு த்துவம னையில்   அனுமதி க்கப்ப ட்டுள் ளார். அவருக்கு அங்கு   சி கி ச் சை   கொடுக்க ப்படும்   சி கி ச் சை   பலனெ ன்றி   இன்று அவர்   உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர். இவருக்கு தற்பொழுது 56   வ யது   தான்   ஆகி ன்றது. இவரது   ம றைவி ற்கு   பல   திரை ப்பட   நடிக ர்கள்   இர ங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகி ன்றார்கள்…

 

Comments are closed.