தி ருமண மானால் என்ன.? என்னால் இதை கட்டுப்ப டுத்த முடியாது.? வெளிப்ப டையாக சொன்ன ஹன்சிகா..!!

2,275

சி னிமா   உலகில் ஏராளமான நடிகைகள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த   மா ப்பிள்ளை   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   த மிழ்   சினிமா வுக்குள்   கதாநா யகியாக   அறிமு கமானவர்   தான் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி. இவர்   குழ ந்தை   நட்சத்தி ரமாக   நடித்து

அதன் பிறகு    த மிழில்   மிகப் பெரிய வரவேற்பு பெற்று முன்னணி நடிகை என்ற   அ ந்தஸ் து   பெற்று   வந்து ள்ளார். மேலும், இவர்   கிட்ட த்தட்ட   50க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இது   மட்டுமல் லாமல்   த மிழ்   சினிமாவில் பிரபல நடிகராக இருந்து வரும் சிம்புவை   கா த லி த் து   அதன் பிறகு இருவருக்கும் இடையே சில   க ருத் து   வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிறந்து   விட்டா ர்கள். அதன் பிறகு நடிகை ஹன்சிகா மோட்வானி தன்னுடைய   உ டல்   எடையை   கு றைத்து

 

மஹா என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   மீண்டும் சிம்புவுடன் ஜோடி போட்டு   நடித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சோஹைல் என்பவரை   கா த லி த் து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து தனது   தி ரும ண   வீடியோவை ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியிட்டு உள்ளார்.

 

மேலும்,   தி ரும ணம்   சிறப்பு பின் தனது   வா ழ்க் கையை   சிறப் பாக   இருக்கி ன்றது   என்றும் பல   திரைப்பட ங்களில்   ந டித்து   வருகி ன்றேன்   என்றும் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி   கூறியு ள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து   தி ரும ணம்   ஆகிவிட் டால்   பல நடிகைகள்   அட க்குவ தற்கு   மாறி   விடுவா ர்கள்.

 

ஆனால், அப்படி இல்லாமல் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி இன்னும் அதே போன்று   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார். மேலும், என்னால் இதை மட்டும்   கட்டு ப்படு த்த   முடியவி ல்லை   என்று அவர்   கூறியு ள்ளார்…

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hansika Motwani (@ihansika)

Comments are closed.