22 ஆண்டுகள் என் இதை மட்டும் செய் யவில்லை.? ஹாரிஸ் ஜெயராஜின் நெகிழ் ச்சியான பதிவு..!! வியந் துபோன ரசிகர்கள்..

தென் னிந்திய   சினிமா உலகில் மிகப்   பிரப லமான   இசைய மைப்பா ளராக   இருப்பவ ர்தான்   ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். இவர் 2001 ஆம் ஆண்டு மின்னலே என்ற    திரை ப்பட த்தின்     மூ லம்   தனது இசை   பய ணத்தை   ஆர ம்பி த்தார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர்   த மிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி போன்ற   மொ ழிகளில்   இசைய மைத்து   வருகி ன்றார். மேலும்,   படை யப்பா   திரைப்படம்   ப லராலும்   ம றக்க   முடியாத ஒரு படமாகும். அந்த வகையில் நீண்ட   காலத்தி ற்குப்   பிறகு   நீ லாமரி யை   பார் ப்பதற் காக   ரஜினிகாந்த் அங்கு வருவார்.

 

அந்த சமயத்தில் அவர்   உ ட்காருவ தற்கு   எந்த ஒரு இடமும்   இரு க்காது. அந்த சமயத்தில்   ஊ ஞ்சலை   தன்னது   து ண்டால்   கீ ழ்   இ றக்கி   மா சா க   அம ர்ந்திரு ப்பார். அந்த சீனுக்கு வரும் மியூசிக் ஏ ஆர் ரகுமான்   போடவி ல்லை. அவருக்கு   உ தவியா க   இசை யமைப்பா ளர்   ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் தான்   போட்டு ள்ளார்.

 

இன்று   சமீப த்தில்   இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் ஒரு   பே ட்டியில்   தெரிவி த்து ள்ளார். எப்படி இருக்கும் நிலையில் இவர் 22   ஆ ண்டுகள்   பல    படங்க ளுக்கு   இசைய மைத்து   உள்ளார். ஆனால், இதுவரை ஒரு பாடல் கூட   பா டியது   கிடை யாது.

 

இதைப்பற்றி அவரிடம் கேட்ட பொழுது ஒரு   உ ண்மையா ன   பாடகர் எப்படி   அ ருமை யாக   பாடுகி றாரோ   அப்படி என்னால் பாட   மு டியும்   என்று   ந ம்பி க்கை   எனக்கு வந்தால் மட்டுமே நான்   பா டுவேன். அதைத் தவிர எனக்கு   தெ ரியாத   ஒரு   தொ ழிலை   நான் செய்ய    மா ட்டேன்   என்று அவர் பதில்   கூறியு ள்ளார்…

 

 

Comments are closed.