என் பெயரைக் கெடு க்க நானே ஒரு காரணமாகி வி ட்டேன்.? கேவ லமான காரி யத்தை செய்த காமெடி நடிகர்..!!

ஆரம்ப த்தில்   சின்ன சின்ன   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து வந்து தற்பொழுது மாஸ் ஹீரோவாக இருப்பவர் தான் விஜய் சேதுபதி. இவர் தற்பொழுது   அதிக மாக   உள்ள   கதாபாத் திரத்தை   கேட்டு நடத்தி   வருகி ன்றார். அதற்காக ரசிகர்   ம த்தியிலும்   பெரிய ஆதரவு எடுத்து   வருகி ன்றது. இவரது நடிப்பில்   சமீப த்தில்   ஃபர்சி என்ற வெப் சீரியஸில்   நடித்து ள்ளார்.

 

அது ஓ டி டி   தள த்தில்   வெளியானது. இதில் பல   திரைப்பி ரபல ங்கள்   நடித்துள் ளார்கள். இது   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்ல வரவேற்பு பெற்று   ஓ டி   வருகின்றது. மேலும், அது   க ள்ள   நோட்டு   அச்ச டிப்பவ ர்களை   போ லீ சா ர்   எவ்வாறு   கை து   செய்கின் றார்கள்   என்பது போன்ற   மொ த்தமாக   கதையை   உருவா க்கி   உள்ளா ர்கள்.

 

மேலும், இந்த   பட த்தில்   சில   மோ ச மா ன   காட்சிகள் மட்டும்   கெ ட் ட   வார்த் தைகள்   அதிகமாக   பயன்ப டுத்தப்ப ட்டுள் ளது. மேலும், விஜய் சேதுபதி   பண த்திற் காக   இப்படி   கெ ட் ட   வார் த்தை   பேசி உள்ளார் என பலரும்   ஆச்ச ரியப்ப ட்டு   வருகின் றார்கள். இப்படி பட்ட   வா ர்த்தைக ளை   விஜய் சேதுபதி   பே சவில் லையாம்.

 

அதற்கு காரணம் விஜய் டிவியின் பிரபலம் ஒருவர்தான். விஜய்    தொலைக்கா ட்சியில்   காமெடி நிகழ்ச்சியில்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமா னவர்தா ன்   டி எஸ் கே. மேலும், இவர் விஜய் சேதுபதி போன்று   உட ல்   அமை ப்புட ன்   பேசி   வ ருவதன்   மூ லம்   இவர் பிரபலம் அடைந்தார்.

 

அந்த வகையில் ஃபர்சி என்ற வெப்   சீரி யஸில்   விஜய் சேதுபதிக்கு   ட ப்பி ங்   பேசி யவர். இவர்தான் இந்த   வா ர்த்தைக ளை   விஜய் சேதுபதி   த ன்னு டைய   வா யா ல்   பேசவி ல்லை   என்றாலும் இப்படி நடிக்க ஏன் அவர்   ச ம்மத ம்   என்று தற்பொழுது   ரசி கர்கள்   ம த்தியில்   பெரிய அளவு   ச ர் ச் சை யா க   பேச ப்பட்டு    வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.