தி டீரெ ன்று எஸ்.ஜே.சூர்யாவை கை து செய்த போ லீஸ்..!! இப்படி ஒரு காரிய த்தையா செய்து ள்ளார்.?

710

ஆரம்ப த்தில்   இயக்குனராக பணியாற்றி அதன் பிறகு இன்று   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகர்களின் ஒருவராக பலம் வர தொடங்கிவருதா இயக்குனர் எஸ் ஜே சூர்யா. இவர் வாலி, குஷி என சூப்பர்   ஹி ட்   படங்களை இயக்கி   த மிழ்   சி னிமாவில்   இயக்கு னராக   அறிமு கமானார். அதன் பிறகு ஒரே இயக்கி நடித்த   திரை ப்படம்   தான் நியூ.

 

இந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   தான் அவரே இயக்கி நடிகராக   அறிமு கம்   ஆனார். அந்த படத்தில்   ஏரா ளமான   அ ட ல் ட்   காட்சிகள் இடம்   பெற்றிரு ந்தது. மேலும், இந்த படத்தை   சா ன்றிதழ்   கொடு ப்பத ற்காக   பார்த்த   பெ ண்   அ திகா ரி   ஒருவர்

 

இந்த படத்திற்கு U   சான் றிதழும்  U/A    சான்றுகளும் இல்லை என்று   கூறிவி ட்டு   அதன் பிறகு எஸ் ஜே சூர்யாவை   தரைகு றைவா க   பேசியு ள்ளார். அதனால்,   கோ ப மடை ந் த   இடத்தை சூர்யா தனது   கை யி ல்   வை த்தி ருந்த   ஒரு   மொ பைல்   ஃபோனே

 

அந்த   அதிகா ரியின்   மீ து   தூ க் கி   எ றிந்து   உள்ளார். அதனால் அவ ர் மீது   வ ழக் கு   தொடர்ந்து   உள்ளா ர்கள். அதனால்   கை து   செய் யப்பட் ட   அவர் பின்   ஜா மில்   கொடுத்து   வெ ளியே   வந்தார். அதன் பிறகு அந்த    திரைப்ப டத்தில்    நெ ரு க் க மா ன   கா ட் சிகளில்   போ ஸ்டர்க ள்  சென் னையில்   பல   இடங்க ளில்   ஒ ட்டப்ப ட்டது.

 

இவை   த டை   செய் யப்ப ட்ட   காட்சிகள் என்பதால் அந்த போஸ்டர்   ஒ ட்டியதா ல்   அவர்   மீ து   மீண்டும்   இரண் டாவது   முறை யாக   வ ழக் கு   தொடர் ந்து   உள்ளா ர்கள். அதனால்,  கை து   செய்ய ப்பட்டு   மீண்டும்    ஜா மினி ன்   பெ யரில்   அவ ருடைய   வந்து   உள் ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது…

 

Comments are closed.