நடன இயக்குனர் பிருந்தா மாஸ்டரின் க ணவரா இது.? பல ஆண் டுகள் பின் க ணவரின் புகைப்ப டத்தை வெ ளியிட்ட மாஸ்டர்..!! வெளிவந்த குடு ம்ப புகைப்படம் இதோ..

இந்த   சி னிமாவில்   அதிகப்ப டியான   நடன இயக்குனர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அதில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   திரையு லகில்   பிரபல நடன இயக்குனராக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் பிருந்தா மாஸ்டர்.

 

இவர்   ஏரா ளமான   நடிகர்க ளுக்கு   நடன   இயக்கு னராக   பணியா ற்றி   வந்து ள்ளார். சமீப த்தில்   வெளிவந்த   வெ ந்து   தணி ந்தது   காடு என்ற   திரைப்ப டத்தில்   இடம் பெற்ற   ம ல்லிபூ   என்ற பாடல்   மு க்கிய மாக   பிரப லமாவத ற்கு

 

இவரும் ஒரு   கார ணமாக   இருந்து   வந்து ள்ளார். இவர் ஒரு நடன இயக்குனராக   மட்டும ல்லாமல்   ஒரு   திரை ப்பட   இயக்கு னராகவும்   அறிமு கமாகியு ள்ளார். அந்த வகையில் ஹேசினாமிகா என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்கியு ள்ளார்.

 

இந்த திரைப்படம் முழு   ம க்கள்   ம த்தியில்   இவர்   இய க்குனராக வும்   பிரப லமாகியு ள்ளார். அந்த திரைப்படம் பெரிய அளவில்   விம ர்சனம்   ரீ தியாக   பாரா ட்டு   ரீ தியாக வும்   வெ ற்றி   பெற்று ள்ளது. இப்படி இருக்கும் நிலையில்

 

சமீப த்தில்   தனது   க ணவ ர்   மற்றும்   மக ன்களுட ன்   வெளிநா ட்டிற்கு   வி டுமு றையை   கொண் டாடுவத ற்காக   சென் றுள்ளார். அந்த   சமய த்தில்   எடுத்துக் கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   தனது சமூக   வலைத ளபக்க த்தில்   வெளியிட் டுள்ளார்…

 

Comments are closed.