சொந்த வாழ் க்கையில் பல பிரச்ச னைகளை அனுபவி த்த உலக அழகி..!! ஓவராக டார் ச்சர் செய்தார்.?

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் இயக்குனர் மணிரத்தினத்தின் இயக்கத்தில் இருவர் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   திரையுலகில் அறிமுகமான. அதன் பிறகு இவர்   த மிழில்   சூப்பர்   ஹி ட்   படங்களை நடித்து அதன் பிறகு   பாலிவு ட்டில்   அதிகமான பட   வா ய்ப்புக ள்   வந்து   கொண்டி ருந்தது. இவருக்கு   த மிழை   விட அதிகமாக பாலிவுட்   சி னிமாவில்   தான்   வாய் ப்புகள்   வரத்   தொட ங்கியது.

 

அதன் பிறகு இயக்குனர் சங்கர்   இயக்க த்தில்   நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெளியான எந்திரன் படத்தில் நடிகை ஐஸ்வர்யாராய் நடித்த அதனைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் இயக்குனர் மணிரத்தினம்   இயக்க த்தில்   வெளியான பொன்னியின் செல்வன்   திரைப்ப டத்தில்   நந்தினி என்ற ஒரு   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து

 

பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்றார். மேலும், நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய்   பிடி க்காத   ஆ ட்களை   இருக்க   முடி யாது. அவருடைய   அழ கும்   பாராட்டி சிறுவர்கள்   புரியவி ல்லை   அனைவரும் ரசித்து   பார்த் தார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் மற்றும் சல்மான் கான் இருவரும் இணைந்து

 

பல   திரைப்பட ங்களில்   ஒன்றாக   நடி த்துள் ளார்கள். அந்த சமயத்தின்   மூ லமாக   இவர்கள் கூல் ஏற்பட்ட   ப ழக்க ம்   அதன் பிறகு   கா த லா க   மாறியது. ஒரு    கட்ட த்தில்   மு ழுமை யாக   ஐஸ்வர்யா ராய் தனது   கட்டுப் பாட்டு க்குள்   நடிகர் சல்மான்கான்   வைத்திரு ந்தார். மேலும், அவர் யாருடன் பேச வேண்டும்

 

எந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டும் நடிக்க   கூ டாது   என்று அனைத்து   வி ஷயத்தி லும்   சல்மான்கான் தான்   மு டிவெ டுத்து   வந்து ள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையை மன   உ ளைச்ச லுக்கு   ஆளான நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் சில   கா லங்க ளாக   எந்த ஒரு   திரைப்பட த்திலும்   நடிக்காமல்

 

தன்னுடைய வீட்டிலேயே   அடைந்தி ருந்தார். அந்த சமயத்தில் கூட சல்மான் கான் அவருடைய வீட்டிற்கு நேரில் சென்று   பி ரச்ச னை   செய்து ள்ளார். அதன் பிறகு அவரைப் பிரிந்து நடிகர் அபிஷேக்   ப ச்சனை   கா த லி த் து   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டார்.

 

இவருக்கு தற்பொழுது   அ ழகான   ஒரு   மக ள்   இருக்கி ன்றார். இப்படி உலக அழகி என்ற   அ ந்த ஸ்தும்   அ ழகும்   இருந்த நடிகை தனது சொந்த   வா ழ்க் கையில்   இப்படி ஒரு   பி ர ச் ச னை  ஏற்பட் டுள்ளதா   என்று தற்பொழுது   சி னிமா   வட்டார த்தில்   ரசிகர்   ம த்தியில்   பேசப்ப ட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.