நான் சினிமாவை விட்டு வில க இது மட்டும் தான் காரணம்.? பல ஆண்டுகள் பிறகு உ ண்மையை சொன்ன பெப்சி உமா..!!

ஆரம்ப த்தில்   டிவி   நிகழ் ச்சிகளை   தொ குத் து   வழங்கி தனக்கென ஒரு   அடையா ளத்தை   ஏற்படுத்திக்   கொண்டவ ர்தான்   பெப்சி உமா என்பவர். இவருக்கு   ஏரா ளமான   ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருந்து   வந்து ள்ளது. இவர்   ஆரம்ப த்தில்   தூ ர்தர்ஷ ன்   என்ற   தொலை க்காட் சியில்   ஒளிப ரப்பான   வா ங்க   பழ கலாம்   என்ற   நிகழ் ச்சியில்   மூ லம்   தான் தனது   பய ணத்தை   ஆரம்பி த்தார்.

 

ஒரு   கிட்ட த்தட்ட   நூறு எபிசோடுகளை தாண்டி வெற்றி நடை போட்டு வந்தது. மேலும், அவருடைய மேக்கப்   போ ன்றவ ற்றில்   யாரும்   தலை யிடக்   கூடாது என்று  சொ ல்லிவி ட்டார். அதற்கெ ல்லாம்   அவர்கள் சம்மதம்   தெரிவி த்த   பிறகுதான்

 

அவர் அந்த   நிகழ் ச்சியை   தொ குத் து   வழங்க   ஆரம்பி த்தார். இவர் அந்த   நிகழ் ச்சியை   தொட ங்கிய   சில   நாட்க ளிலேயே   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமாகிவி ட்டார். அதற்கு முக்கிய காரணம் அவர்   அணிந்தி ருந்த   கூடவே தான். அவர்   கிட்ட த்தட்ட   15 ஆண்டுகள்   நிகழ் ச்சியை   தொ குத் து   வழங்கி   வந்து ள்ளார்.

 

மேலும், இவர்   க வ ர் ச் சி யா ன   ஆடைகளை அணிவதே கிடையாது. அது   மட்டுமல் லாமல்   க வ ர் ச் சி யா ன   பேச்சுக ளையும்   பேசுவதி ல்லை. மேலும், நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெளிவந்த முத்து   திரைப்ப டத்தில்   நடிகையாக நடிக்கும்   வா ய்ப்பு   இவருக்கு   கிடை த்தது.

 

ஆனால், நான் நடிக்க மாட்டேன் என்று அவர்   மறு த்துவிட் டார். அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் எனக்கு   சு த்தமா க    நடிப்பு வராது. இந்த படம் மட்டும் இல்லாமல் பாரதிராஜா   படத் திலிருந்து   பா லிவுட்   சாருக் கணக்கு   ஜோ டியாக   நடிக்கும்   வாய் ப்புக்   கூடாது   வந்து ள்ளது.

 

ஆனால், அதை எல்லாம் இவர்   மறு த்துவி ட்டார். இவர் தற்பொழுது   சி னிமாவில்   இருந்த ஒரு   நிகழ் ச்சியும்   கலந்து   கொ ள்ளாம ல்   தனது   கணவ ரின்   தொ ழி லை   கவனி த்துக்   கொண்டு இருந்து   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.