நான் இதை செய் யவில்லை..!! தேவையி ல்லாத வத ந்தியை பர ப்ப வேண்டாம்.? க ண்ணீர் மல்க நடிகை வெளியிட்ட தகவல்..

1,787

த மிழ்   சினிமாவில்   எத்த னையோ   நடிகைகள் இருந்து   கொண்டிரு க்கின்றா ர்கள். அவர்கள் தங்களுடைய முதல்   திரைப்ப டத்திலேயே   ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்று. அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   திரைப்ப டங்களில்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தம்   ஆவா ர்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமா   உலகில்   கா த லி ல்   விழு ந்தேன்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூல மாக   கதாநாயக   அறிமுக மானவர்   தான் நடிகை சுனைனா என்பவர். இவர் தெலுங்கு   திரைப்பட ங்களில்   அறிமுகம் ஆகிய   குடு ம்ப   பா ங்கான   நடிகையாக   த மிழில்   நடித்து வந்துள்ளார். மேலும், இவரது நடிப்பில் பல   திரைப்ப டங்கள்   நல்ல பெற்று   வந்து ள்ளது.

 

மேலும், இவர்   கிட்ட த்தட்ட   15   ஆண்டுக ளுக்கு   மேலாக   த மிழ்   சி னிமாவில்   நடித்து முன்னணி நடிகை என்ற   அ ந்தஸ் தை   பெற   மு டியாமல்   கிடை க்கும்   பட   வாய் ப்பு   மட்டும் சரியாக   பய ன்படு த்திக்   கொண்டு நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் நடிகை சுனைனா அவரது   மூ க்கில்   ச ர்ஜ ரி   செய்து உள்ளதாக பல தகவல்கள்   இணை யதளங்க ளில்   வெளியானது. இப்படி ஒரு நிலையில் சமீபத்தில் அளித்த ஒரு   பேட் டியில்

 

தன்னை   ப ற்றியான   வெளிவரும்   நகைச்சு வையான  வதந்திக ளுக்கு   அவர் பதில்   அளித்து ள்ளார். அந்த வகையில் நான் லண்டன் சென்று என்னுடைய   மூ க்கி ல்   செய்தேன் என்று பல தகவல்கள்   வெளி யானது.

 

அதன்   கார ணமாக   என்னிடம் பலரும்   மூ க்கி ல்   ஏதாவது   செய்தீ ர்களா   உங்கள்   மூ க்கு   மாறிவி ட்டது   என்று பலரும் பல   வி தமான   கே ள்விகள்   கே ட்டு   வந்துள் ளார்கள். ஆனால், இது அனைத்தும்   வா ழ்ந் து   என்று அவர் அந்த   வ தந் திக்கு   மு ற்றுப்பு ள்ளி   வைத்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.