உன்னை பார்க்கும் போது கா தலிக்க லாம் போலதோ ணுது.? முகத்திற்கு நேராக பாரதிராஜா சொல்லிவி ட்டார்.. இந்த வ யதில் இதெல்லாம் தேவையா.?

தெ லுங்கு   இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி என்பவர்   இயக்க த்தில்   நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில்   உருவாகி யுள்ள   திரைப்படம் தான் வாத்தி. மேலும், இந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிகர் தனுஷ் இருக்கு ஜோடியாக நடிகை சம்யுக்தா மேனன் என்பவர்   நடித்து ள்ளார். இவரைத் தொடர்ந்து இந்த   திரைப்ப டத்தில்

 

இயக்குனர் பாரதிராஜா   முக்கி யமான   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், பிரபல   இசையமை ப்பாளர்  ஜிவி பிரகாஷ்   இசையமை த்துள்ளார். இந்த திரைப்படம்   த மிழ்   மட்டும் தெலுங்கு இரண்டு   மொழிக ளும்    வெ ளியாக   இருக்கி ன்றது.

 

அந்த வகையில்   த மிழில்   வா த்து   என்ற பெயரிலும்   தெலு ங்கில்   சார் என்ற பெயரில்   உருவா கப்பட் டுள்ளது. இந்த திரைப்படம்   வருகி ன்ற   பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி அன்று  திரையர ங்கில்   வெளியாக   இருக்கி ன்றது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் இந்த   திரை ப்படம்   இன்னும் ஒரு சில   நா ட்களில்   திரையர ங்கில்   வெளியாக   இருக்கி ன்றது. அதற்காக   படத்தி ற்கான   பிரமோ ஷன்   ப ணிகள்   மும் மரமா க   நடத் தப்பட்டு   வருகி ன்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இந்த படத்தின் பிரமோஷன்காக பாரதிராஜா மற்றும்   படகு ழுவுடன்   உ ட்கார் ந்து   பேட்டி ஒன்றில் கலந்து   கொண் டுள்ள தாக. அந்த சமயத்தில் பாரதிராஜா மனம்   தி றந் து   பேசி உள்ளார்.

 

அதில் நடிகை சமீபத்தாவை பார்க்கும்   போ தெல் லாம்   கா தலி க்க   தோ ன்றுகி ன்றது. அவரைப்   பார்க் கும்போது   கா லம்   த ப்பி   பிறந்து   விட் டோமோ   என்று தோன் றுகின்றது. நடிகை சம்யுக்தா மேனன்   கா தலி க்கா ம ல்   இருக்க   முடியவி ல்லை   என்று

 

அந்த பேட்டியில்   நகை ச்சுவை யாக   இயக்குனர் பாரதிராஜா   பேசியு ள்ளார். இவருடைய இந்த   பேச் சைக்   கேட்டு நடிகை சமந்தா   ச ற்று   வை க்கப்ப ட்டு    உள்ளார். இந்த தகவல் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி  பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.