என்னது, நடிகை சுஜாதாவிற்கு இப்படி ஒரு நி லையா.? பட வாய் ப்பு இல் லாமல் தவி த்து வரும் நடிகை..!!

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   துணை   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடிப்பவ ர்களுக்கு   ஒரு கட்டத்தில் சரியான   வா ய்ப்பு   கிடைக்காமல்   சி னிமாவிற்கு   பலரும்   விலகி விடு வார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் நடிகை சுஜாதா சிவகுமார் என்பவரும் ஒருவர். இவர் ஒரு   திரை ப்பட   நடிகையின்   சின்ன த்திரை   சீ ரியல்   நடிகை ஆவார்.

 

இவர் 2004 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் கமலஹாசன்   இயக்க த்தில்   வெளிவந்த   விரு மாண்டி   திரைப்பட த்தில்   நடிகர் பசுபதியின்   ம னைவி யாக   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன்பிறகு 2007 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர்

 

அமீர்   இயக்க த்தில்   நடிகர் கார்த்தி நடிப்பில் வெளிவந்த   பரு த்திவீர ன்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   மு க்கிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்தி ருப்பார். அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து இவர்   அடுத் தடுத்து   பல முன்னணி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இந்த   காலகட் டத்தில்   ராதிகா, சரண்யா பொன்வண்ணன் போன்ற நடிகைகள் அம்மா கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து   சிற ப்பான   ந டிப்பை   வெளி க்கா ட்டி   வருகி ன்றார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து வரும் அம்மா   கதாபாத்தி ரத்திற்கு   ஏற்று நடத்தி   வருகி ன்றார். இவர்   வி ஸ்வாச ம்   திரைப்ப டத்தில்   கூட    நடித்தி ருந்தார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் கொடுத்த ஒரு   பேட் டியில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   நடி ப்பதை   கு றைந் து   வருகி ன்றது. குடு ம்பம்   தான்   முத லாவது   சி னிமா   இரண்டாவது ஆகு ம்   மு க்கிய த்துவம்   கொடுத்து   வருகி ன்றேன்   என்று அவர் அந்த பேட்டியில்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.