பயி ல்வானை துர த்தி துர த்தி காத லித்த 3 நடிகைகள்..!! என்னது, அதில் இந்த பிரபல நடிகையும் ஒருவரா.? திரும ணத்திற்காக கெ ஞ்சிய நடிகை..!!

13,244

கடந்த, சில   வருடங்க ளாக   யூடியூப் சேனலில் பல   சி னிமா   பிரப லங்களை   பற்றி பல தகவல்கள்   வெளி யிடப்ப ட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வகையில்   ஆர ம்பம்   முதல் தற்போது இருக்கும் நடிகைகள் வரை அவருடைய   அ ந் த ர ங் க த் தை   பற்றியும்   விமர்சி த்து   வீடியோவாக வெளியிட்டு   ப ணம்   சம்பா தித்து   வருபவர் தான் பயில்வான் ரங்கநாதன்.

 

இவரைப் பற்றிய ஒரு   வெ ளிப்ப டையான   தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அது   என்னவெ ன்றால்   இவருடைய   கா த ல்   ரகசி யத்தைப்   பற்றிதான் தற்போது ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   பெருகிளவு   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் ஒரு சேனலுக்கு அளித்த ஒரு பேட்டியில் தன்னை மூன்று நடிகைகள்   கா தலி த்ததா க   அவர்கள்   குறிப்பி ட்டுள்ளார்.

 

ஆனால், யார் அந்த நடிகை பெயரை மட்டும்   சொ ல்லவில் லை. இப்படி இருக்கும் நிலையில் அந்த மூன்று நடிகைகளும் இவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்வத ற்காக   தீ விரமா க   கா த லி த் து   வந்துள் ளார்கள். அவர்களை தந்த பேட்டியில் என்னுடைய   குடு ம்பம்   ரொ ம்பவும்   ஆ சாரமா ன   குடு ம்பம்.

 

இது போன்ற   கா த ல்   விஷயம் எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் ஈடுபடாது. அதன்   கார ணமா கவே   நான்   கா த லி க் கா ம ல்   இருந்து வந்துள்ளேன். இது   மட்டும ல்லாமல்   நகைச்சுவை நடிகர் கவுண்டமணிக்கு ஜோடியாக பல   திரைப்பட ங்களில்   அந்த நடிகை   நடித்தி ருப்பார். அவர் இவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்வதற் காக   ஆசை ப்பட் டு   பதில் தானே   உ ருகி   உ ருகி   கா த லி த் து    வந்து ள்ளார்.

 

அந்த நடிகை இவரிடம் இதைப் பற்றி பலமுறை   சொ ல்லியிருந் தாலும்   பயில்வான்   வெளிப்ப டையாக   வேண்டாம் என்று   தெ ரிவித்துவி ட்ட. மேலும், தற்பொழுது அந்த நடிகை தனிப்பட்ட   வா ழ்க் கையில்   ரொ ம்பவு ம்   க ஷ்டப்ப ட்டு   வருகி ன்றார்   என்று   குறிப்பிட் டுள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையை யார் அந்த நடிகை என்று தற்போது   க ண்டுபி டித்து   உள் ளார்கள்.

 

நடிகர்   கவுண்டம ணியுடன்   பல   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்தி ருந்தால்   அந்த நடிகை ஷர்மிளி தான். இவர் கேரளாவை   பூ ர்வமா க   கொ ண்டுள் ளார். மேலும்,   கவுண்டம ணிக்கும்   ஒரு முறை பயில்வான் இடையே   ச ண் டை   ஏற்ப ட்டது. அதற்கு இதுவும் ஒரு   கா ரண மாக   இருக்கும் என்று தற்பொழுது   இணைய த்தில்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.