வடிவேலுவை தொடர்ந்து இந்த பிரப லத்தி ற்கும் ரெட் கார்டு..!! தயாரி ப்பாளர் சங்கத்தில் பு கா ர் அளித்த பிரபலம்.?

கடந்த, சில   வருடங்க ளுக்கு   முன்பாக 24 ஆம் புலிகேசி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்கும்   ஒப்ப ந்தமான   நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு. அந்த   பட த்தின்   படபி டிப்பு   இவர்   ச ரியான   ஒத்து ழைப்பு   தராத   கார ணத்தி னால்   தனக்கு பல கோடியில்   ந ஷ்ட ம்   அடைந்து விட்டது என்று   தயாரி ப்பாளர்

 

சங்க த்தில்   இயக்குனர் சங்கர்   பு கா ர்   அளி த்து ள்ளார். அதன் காரணமாக நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலுக்கு தயார் பல   சங்க த்திலி ருந்து   ரெட்   கார் ட்   தரப் பட்ட   சில   வருட ங்கள்   த மிழ்   சி னிமாவில்   எந்த ஒரு   திரைப்பட த்திலு ம்   நடிக் காமல்   இருந்து   வந் துள்ளார்.

 

இப்படி நிலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இந்த தடை விலகி மீண்டும் நடிக்க   வந்துள் ளார். இப்படி நொடியில் இவரை போன்று பிரபல நடிகர் ஒருவருக்கு   கொடு க்கப்பட் டுள்ளது. அது வேறு யாரும்   கிடை யாது.

 

காமெடி நடிகர் ரெடின் கிங்ஸ்லிங்க்கு ரேட்   கா ர்டு   வழ ங்கப்ப ட்டு   சூழ்நி லையில்   இருப்பதாக பேசப்பட்டு   வருகி ன்றது. ஏனென்றால் இவர் பாடத்திற்காக 10 நாட்கள்   கா ல்ஷீட்   செய்து   கொடுத் துள்ளார்.

 

ஆனால், வெறும் நாலு நாட்கள் மட்டுமே   படபி டிப்பு   ப ங்கேற் று   உள் ளதாக   தயாரி ப்பாளர்   சங்க த்தில்   தயாரி ப்பாளர்   மணிக ண்டன்   அவர் மீது   பு கா ர்   அளித் துள்ளார். இதன்   கார ணமாக   இவருக்கு   ரெ டி   கா ர்டு   வழ ங்கப்ப டுமா.? என்ற   கே ள்விகள்   தற்போது   எழுப்ப ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.