2 முறை வி வாகர த்து..!! 40 வயதில் மூன்றாவது கா தல்..!! நேரத்தை சரியாக பயன்ப டுத்தும் நபர்..!!

30,868

பொ துவாக   ஒரு சிலரால் மட்டுமே சினிமா மற்றும்   சின்ன த்திரை   இரண் டிலுமே   பி சியாக   வலம் வர முடியும். அந்த வகையில் தற்போது   வெள்ளி த்திரை   மற்றும்   சின்ன த்திரை   இரண்டிலும்   பி சியாக   வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் ரேஷ்மா பசுபுலேட்டி . இவர் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் 2016 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த

 

வே லைன்னு   வந்து ட்டா   வெள்ளை க்காரன்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   புஷ்பா என்ற ஒரு சிறிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு வெளிவந்த   வி லங்கு   என்ற ஒரு   வெ ப்   தொடரில்   கி ச்சா   என்பவரின்   ம னைவி யாக   நடித்து   இளைஞ ர்களை   கவர் ந்தார்.

 

அதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்படும்   பாக்கி யலட்சுமி   என்ற தொடரில்   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இதனைத் தொடர்ந்து இவர் தனது   புகைப்பட த்தை   இன்ஸ்டா கிராம்   பக்கத்தில்   பதிவிட்டு வருவார்.

 

சமீப த்தில்   நடிகை ரேஷ்மா நிஷாந்த் ரவிச்சந்திரன் என்ற ஒரு   ஆ ண்   நபருடன்   நெரு க்கமா க   பழகி வந்து அப்பொழுது எடுத்துக் கொண்டு   புகைப்ப டத்தை   பகிர் ந்துள் ளார். இவர்   வா ழ்க்கை   என்பது   குறுக லானது.. ஆனால், உங்களை   மகி ழ்விக்கு ம்   மற்ற அன்பு காட்டும்   நபர்க ளுடன்   நேர த்தை   செ லவிடு ங்கள்   என்று அதில் அந்த குறிப்பு   வெளியி ட்டுள்ளார்.

 

இந்த பதிவை பார்த்த பல ரசிகர்கள் நடிகை ரேஷ்மாவின் மீண்டும்   கா த ல்  என்று   கூறுகின் றார்கள். இப்படி நிலையில் 40   வ யதில்   இரண்டு முறை   வி வாக ரத் து   ஆகியும் மூன்றாவது முறையாக   கா தலிக்க   போகின் றாரா.? என்று பலரும்   பலவி தமான   கே ள்விக ளை   கேட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.