மீண்டும் நயன்தா ராவை தா க்கிய பிரபல நடிகை..!! இந்த முறை எப்படி ஒரு செ ய்யலா.? உச்சகட்ட கோ வத்தி ல் ரசிகர்கள்..!!

151

தென் னிந்தி யாவில்   முன்னணி நடிகைகளின் ஒருவராக வழம் வந்து   கொ ண்டிரு ப்பவர்   தான் நடிகை நயன்தாரா. மேலும், அதிக அளவு   ச ம்பளம்   வாங்கும்   நடி கைகளின்   இவரும் முதல் இடத்தில் இருந்து   வருகி ன்றார். மேலும், இவரை லேடிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் என்று சொல்லும் அளவிற்கு தனது   தி றமை யின்   மூ லம்   ஏரா ளமான   திரை ப்படம்   நடித்து   வருகி ன்றார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் மாஸ்டர் பட நடிகை மாளவிகா மோகன் முன்பு   கொ டுத் த  ஒரு பேட்டியில் நடிகை நயன்தாராவை பற்றி   தா க் கி   பேசி இருப்பார். அது   என்னவெ ன்றால்   ராஜா ராணி   திரைப்ப டத்தில்   சாகும்   த ருணத்தி ல்   கூட   மரு த்துவம னையில்   முழு   மே க்கப்  உடன்   இருக்கி ன்றார்   என்று

 

அவரை   கி ண்ட ல்   செய்யும் வகையில் நடிகை மாளவிகா மோகன்   தெரிவி த்திரு ப்பார். அவருக்கு பதில்   கொடு க்கும்   வகையில் நடிகை நயன்தாரா அந்த   கா ட்சியில்   சோ கமா க   இருக்கக் கூடாது என்று இயக்குனர்   கூறி னார்   க மர்சி யல்   சி னிமா   இப்ப டிதான்   என

 

அவர் அவருக்கு பதில்   அளித்துள் ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் மீண்டும் ஒரு பேட்டியில் நடிகைகளை லேடிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் என்ன   சொல் லாதீ ர்கள்   என வேண்டும் நடிகை நயன்தாராவை    தா க்கி   கொண்டே   இ ருக்கி ன்றார்   நடிகை மாளவிகா மோகன்.

 

மேலும், தீபிகா படுகோன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆலியா பட் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இப்படி   சொ ல்லுங்க   நயன்தாராவே   சொ ல்லாதீ ர்கள்   என்று அவர் மீது   த ன்னுடை ய   பொ றாமை த்தன த்தை   வெளி ப்படு த்துவ தாக   கூறி யதை   தற்போது   இணை யதளங்க ளில்   மிக   வை ரலாக   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.