பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரம ணியத்தின் மகனை தெரியும்.? ஆனால், அவரது மகளை பார்த்துள் ளீர்களா.? என்னது, இந்த பிரப லமா இவரது மகள்..!!

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   கதை எந்த   அளவி ற்கு   முக் கியமோ   அதே அளவிற்கு அந்த   திரைப்ப டத்தில்   வரும்   கதாபாத்திர ங்களும்   பாடல்களும்   முக்கி யமாக   கருதப்ப டுகின்றது. ஏனென்றால், ஒரு படத்தின் கதை   ச ரியாக   இல்லை என்றால் கூட அந்த படத்தில் வரும்   கதாபா த்திரமும்   அல்லது   நகைச்சு வையோ   பாடல் களோ   இதற்காக கூட

 

ஒரு சில   திரைப்ப டங்கள்   வெ ற்றி   பெற்று ள்ளது. அந்த வகையில்   த மிழ்   சினிமாவில் ஏராளமான பாடகர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அதில் ஒருவர் தான் பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் என்பவர். இவ்வளவு பின்னணி பாடகர் ஆகவும்   நடிக ராகவும்   திகழ் ந்து   வருகி ன்றார்.

 

இவர் 2020 ஆம் ஆண்டு   கொ ரோ னா   தொ ற் று   ஏற்பட்டு   சி கி ச் சை   பலனி ன்றி   உ யிரிழ ந்துள் ளார். இவர் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி காலத்தில் இருந்து தற்போது இருக்கும் விஜய், அஜித் படங்கள் வரை பாடல்கள்   பாடியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர்   கடைசி யாக   பாடிய பாடல் நடிகர் அஜித்தின்   பே ட்ட   திரைப்ப டத்தில்   இட ம்பெற்ற   மர ண   மாஸ் என்ற பாடல் தான். மேலும், இவரது   மக ன்தான்   எஸ் பி சரண். இவரும் ஒரு பிரபல   த மிழ்   சி னிமாவின்   பாடகர், நடிகர், தயா ரிப்பாளர்   என

 

பல   தி றமைக ளை   கொண்டு ள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் பல   வி ழாக்க ளில்   இவரது   மக னை   பார்த்த அளவிற்கு இவரது   மக ளை   இதுவரை யாரும் அவ்வளவு   எ ளிதில்   பார்த்தி ருக்க   முடியாது.? அந்த வகையில் இவருக்கு ஒரு   மக ள்   இருக்கி ன்றார்.

 

முதன்மு றையாக   ஒரு டிவி   நிகழ் ச்சியில்   கலந்து   கொண்டு ள்ளார். விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்படும்   சூப்பர் சிங்கர் என்ற   நிக ழ்ச்சி   முதல்   முறை யாக   இவர் கலந்து   கொண்டு ள்ளார். அந்த வீடியோவை தற்போது நீங்களும்   பாரு ங்கள்…

 

Comments are closed.