கணவ ருக்கு ஏற்பட்ட அவ மானம்.? நயன்தாரா எடுத்த அதிரடி மு டிவால்.. அதிர் ச்சியில் திரையு லகம்..!!

12,756

த மிழ்   சினிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகைகளின் ஒருவராக   இருப்பவ ர்தான்   நடிகை நயன்தாரா. இவர் சமீபத்தில் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனை   கா தலித் து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார். இதை தொடர்ந்து நயன்தாராவை வைத்து தான் விக்னேஷ் சிவனையும்   சி னிமா   வாழ் க்கை   இருக் கின்றது   என்று தற்போது சினிமா   வட்டார த்தில்   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது.

 

அதனை   உ ண்மைப்ப டுத்தும்   விதமாக வெளிவந்த விஷயம் தான் தற்பொழுது பெரிய ஒரு   ச ர்ச்சை யாக   இருந்து ள்ளது. நடிகை நயன்தாராவின்   சி பாரிசி ன்   பெயரி ல்தான்   நடிகர் அஜித்தின் 62 ஆவது படத்தை   இயக்கு வதற்கு   விக்னேஷ் சிவனுக்கு   ச ம்மதித்து ள்ளார்.

 

மேலும்,அஜித் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளிவந்த துணிவே திரைப்படம்  படவே டுப்பின்போது   62   அதிகா ரப்பூர்வ மான   அறிவிப்பு இவருக்கு தான்   கொடு க்கப்ப ட்டது. மேலும், அதிகம்   கிட்ட த்தட்ட   ஒரு   வருட த்திற்கும்   மேலாக விக்னேஷ் இவனுக்கு நேரம்   கொடுத்து ள்ளார்.

 

ஆனாலும், ஒரு வருடத்தில் விக்னேஷ் சிவன் வைத்திருந்த கதை அஜித்திற்கு   பிடிக் கவில்லை. இதனால் விக்னேஷ் சிவன் இந்த படத்தில் இருந்து   நீக்க ப்பட்டுள் ளார்   என்று   கூறியுள் ளார்கள். நானும் ரவுடிதான்   திரைப்ப டத்திற்கு   பிறகு விக்னேஷ் சிவன்   இய க்கிய   அத்தனை   திரைப்ப டத்திலும்

 

நயன்தாராவின் சிபாரிசு தான்   இருந்து ள்ளது   என்று   கூறப்ப டுகிறது. முதன்மு றையாக   நயன்தாராவின் பேச்சு தற்போது   எ டுபடாம ல்   போ ய்   உள்ளது. நான் சொன்னால் அஜித்   எப்ப டியும்   சம்பா தித்து   வி டுவார்   என்று   எ ண்ண த்தில்   இருந்த நயன்தாராவின்   மதி ப்பு   தற்பொழுது   கு றைந் து   விட் டதாக   பேசப்ப டுகின்றது.

 

மேலும், இந்த   வாய் ப்பு   விக்னேஷ் உனக்கு   கிடைக் கவில்லை   என்றால் அவருடைய   சி னிமா   வாழ் க்கை   போ ய்விடு ம்   என்று கூட   சொல்லிப் பார்த்து உள்ளார். ஆனால், அஜித் மற்றும்   தயாரி ப்பாளர்   தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு பதிலும்   வரவி ல்லை.

 

இதனால், அஜித் மீது   க டும்   கோ பத்தி ல்   இருந்து   வருகி றார்   நடிகை நயன்தாரா. இனி நான் நடிகர் அஜித்தின் படத்தில்   நடி க்கவே   மா ட்டேன்   என்று நடிகை நயன்தாரா   முடிவெ டுத்துள் ளதாக   நயன்தாரா வட்டா   ரத்தில்   இருந்து தற்போது   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது. ஆனால், இந்த தகவல் எந்த அளவிற்கு   உ ண்மை   என்று   தெரி யவில்லை…

 

Comments are closed.