உன்னால் தான் எனக்கு கெ ட்ட பெயர் வரும்.? தெரியாமல் வந்து மாட்டிக் கொ ண்ட ரஜினி..!! என்னது, ரஜினிக்கே இப்படி ஒரு நி லையா.?

கடந்த, சில   மாதங்க ளாக   சூப்பர் ஸ்டார் என்ற   பட்ட த்திற்கு   பல   பிரப லங்கள்   போட்டி   போ ட்டு   கொ ண்டு   வருகின் றார்கள்   என்று   கூறப்ப டுகின்றது. ஏனென்றால் ரஜினியின் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   மிகப்பெரிய ஒரு பட்டம். அதன்   கார ணமாக   அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யார் என்று தற்போது பல   வா க்குவா தங்கள்   செய் யப்பட்டு   வருகி ன்றது.

 

அந்த வகையில் சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பெயருக்கு   கெ ட்ட   பெயர்   விளைவி க்கும்   வகையில் வாரிசு ஒருவர் பல   தொ ந்தர வு   செய்து   வருகி ன்றார். அதிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது என்று சூப்பர் ஸ்டார்   மட்டுமி ன்றி   பட குழுவினரே   பய த்தில்   இருந்து   வருகின் றார்கள்.

 

அது வேறு யாரும் கிடையாது நடிகர் ரஜினியின்   மூ த்த   மக ளான   ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் தான். இவர் தற்பொழுது   லால்ச லாம்   என்ற   திரைப்ப டத்தை   எடுத்து   வருகி ன்றார். தற்பொழுது அந்த    திரைப்ப டத்தில்   ரஜினியே   நடி ப்பது   கே ள்விக்கு றியாக   தான் இருந்து   வந்து ள்ளது.

 

அதன் பிறகு சிறிய   தோற் றத்தில்   மற்றும்   நடப்ப தற்கு   ஒப்பு க்கொண் டு   உள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் அந்த   படத்தி ற்காக   நீ ண்ட   தா டியுட ன்   தீ வி ர வா தி   கெ ட்டப்பி ல்   இருப்பது போன்ற ஒரு   புகை ப்படம்   வெளியா னது. அதற்காக ரஜினியை   ப டாதபா டு   படுத்தி   வருகி ன்றார்.

 

அவரது மகள் ஐஸ்வர்யா இவர் சூப்பர் ஸ்டாரின்   மக ள்   என்ற   அ ந்த ஸ் தை   விதை த்த   இப்படி செய்து   வருகி ன்றார்   என்று கூட ஒரு சிலர் கூறி   வருகின் றார்கள். மேலும், தனக்கு   பிடி க்காத   ஒவ்வொ ருவரை யும்   அந்தப் படகு   கு ழுவில்   இருந்து

 

ஐஸ்வர்யா ரஜினி   வெ ளியே ற்றி   வருகி ன்றார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. ஒரு   கட் டத்தில்   நடிகர் விஷ்ணு விஷாலையே இந்த   பட த்தில்   இருந்து   வி லக்கி   வி டுவார்   என்று   கோட ம்பாக்க ம்   வட்டா ரத்தில்   தற்பொழுது ஒரு   ச ர் ச் சையா க   இருந்து ள்ளது…

 

Comments are closed.