என்னது, பாக்கி யலட்சுமி சீரியல் நடிகர் கோபியின் உண் மையான மனை வி இவரா.? இதுவரை பல ருக்கும் தெரிந் திடாத தகவல்..!! வைர லாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

கடந்த, பல   ஆண்டுக ளாக   சி னிமாவை   போன்று   சீரிய ல்களையு ம்   ம க்கள்   அதிக மாக   விரும்பி   பார் த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான   சீரிய ல்கள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அதில் ஒன்றுதான் பாக்கியலட்சுமி. இந்த தொடர்   ம க்கள்   ம த்தியில்   பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்று   ஓ டி   வருகி ன்றது.

 

அதில்   கதாநா யகனாக   நடித்து வருபவர் தான் நடிகர் சதீஷ்.இவருக்கு தற்பொழுது 41   வ யது   ஆகி ன்றது. இவர் 1990 ஆம் ஆண்டு மின்சார பூவே என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமுக மானார். தனது முதல் திருப்பி   இடத் திலேயே   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளி க்காட்டி   ம க்களை   கவ ர்ந்துள் ளார்.

 

மேலும், இயக்குனர் பாலகிருஷ்ணன் என்பவர்   இயக்க த்தில்   வெ ளிவந்த   எம்.ஜி.ஆர்   வாழ் க்கை   வ ரலாறு   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   எம்.ஜி.ஆராக நடித்த   பாரா ட்டியும்   பெற்றார். இதனை தொடர்ந்து சன்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   மந்தி ரவாசல்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   சின்ன த்திரையில்

 

தனது   வாழ் க்கையை   தொடங் கினார். அதன்பிறகு கல்யாண   பரி சு, ஆ னந்தம்   போன்ற   தொட க்கத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு சதீஷ் கீதா விஜயன் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார்.

 

அவர் ஒரு   மலை யாள   சி னிமாவில்   மு ன்னணி   நடிகையாக இருந்து   வருகி ன்றார். இவருக்கு ஒரு   மக னும்   இருக்கி ன்றார். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   முதன்மு றையாக   தனது   மனை வியுடன்   எடுத்துக்   கொ ண்ட   புகைப்பட த்தை   அவர்   இணை யதள ங்களில்   வெளியிட் டுள்ளார்…

 

Comments are closed.