பாடகர் கார்த்தியின் ம னைவி யார் தெரியுமா.? என்னது, இந்த நடிகையா இவரது மனை வி.? புகைப்ப டத்தை பார் த்து வி யந்த ரசிகர்கள்..!!

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   கதை எந்த அளவிற்கு   முக் கியமோ   அதே அளவிற்கு அந்த   திரைப்ப டத்தில்   வரும்   கதாபாத் திரமும்   முக்கி யமாக   கருதப்ப டுகின்றது. ஒரு சில   திரைப்ப டங்கள்   கதைக்காக   ஓடவி ல்லை   என்றால் கூட அந்த   திரைப்ப டத்தில்   வரும்   கதாபாத் திரமும்   அல்லது   பாட ல்களும்   இத ற்காக   வெ ற்றி   பெற் றுள்ளது.

 

அந்த வகையில்   சி னிமாவில்   ஏராள மான   பாடகர்கள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அதில் தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஒரு சிலர் மட்டுமே   ம க்கள்   ம த்தியில்   வைத்திருக்கி ன்றார்கள். அப்படி இருக்கும் நிலையில்   இசையமை ப்பாளராக   இருந்து வரும்

 

ஏ ஆர் ரகுமானிடம்   பணிபு ரிந்து   வந்தவர் தான் பின்னணி பாடகர் கார்த்தி என்பவர். அவரது   இசைய மைப்பில்   பல பாடல்களை இவர்   பாடி யுள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவர்   த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற   கிட்ட த்தட்ட   15   மொ ழிகளில்

 

இதுவரை அவர் 8000 பாடலுக்கு மேல் பாடி   அசி த்து   உள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவர் தற்பொழுது ஜீ   த மிழ்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வரும்   நிக ழ்ச்சி   ஒன்றில்   நடுவ ராக   இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

இதனை தொடர்ந்து 2006 ஆம் ஆண்டு இவர் அம்பிகா என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார். தற்பொழுது   இவர்க ளுக்கு   ஒரு   மக ள்   மற்றும் ஒரு   மக ன்   இருக்கி ன்றார். சி னிமாவில்   பிரப லங்களா க   இருப்ப வர்கள்   அவ்வளவு   எ ளிதில்

 

அவர்களது   கு டும்ப   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட    மாட் டார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   முத ன்மு றையாக   தனது   ம னைவி   மற்றும்   குழ ந்தைக ளுடன்   எடுத்துக்   கொ ண்ட   கு டும்ப   புகைப்ப டத்தை   வெளியிட் டுள்ளார்…

 

Comments are closed.