விஜயகாந்த் இல்லையெ ன்றால் எனக்கு சினிமா வாழ் க்கையே இல்லை.? இன்று நான் முன் னணியாக இருப் பதற்கு இவர்தான் காரணம்.?

1,635

ஒரு   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல நடிகராக இருந்து வந்தவர் தான் நடிகர் விஜயகாந்த். இவர் பலரையும்   சி னிமாவில்   பார்த் துவிட்டு   உள்ளார் என்பது    குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், ஒரு சமயத்தில்   வி ல்ல னாக   வளம் வந்தவர் தான் மன்சூர் அலிகான். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   நடந்த   கலைஞ ராக   தான் இருந்தார்.

 

இவரே கேப்டன் பிரபாகரன்   திரைப்ப டத்தில்   வி ல்ல னாக   ஆக்கி அவருக்கு பெரிய வரவேற்பு   சி னிமாவில்   கொடுத்து ள்ளார். அவரை தொடர்ந்து சரத்குமார் என்பவரும் ஒருவர் பல   மே டைகளில்   அவரை அதை   சொ ல்லி   உள்ளார்.

 

சி னிமா   துறையில் தனது 40 ஆவது ஆண்டு அடி எடுத்து   வைத்து ள்ளார்   நடிகர் விஜயகாந்த். அதற்கு ஒரு பாராட்டு விழா ஒன்று   நடைபெ ற்றது. அதில் பல   கலைஞ ர்கள்   கலந்து கொண்டு   இருந்தா ர்கள். அப்பொழுது விஜயகாந்தை பற்றி பேசிய சரத்குமார் ஒரு நல்ல   ம னிதராக   அவர்   இருக்கி ன்றார்.

 

என்   வாழ் க்கையை   இவர் தான்   மா ற்றி   உள்ளார். இவரைப் போன்று ஒரு   ம னிதரை   நான்   பார் த்ததே   கிடையாது.? நான்   சி னிமாவில்    க ஷ்டப்ப ட்ட   எல்லாவ ற்றை யும்   இ ழந் து    நின்றேன். அப்பொழுது நான்   ம வுண்ட்   ரோடு நடந்து   கொண் டிருந் தபோது   மே க்கப்   மேன் ராஜு என்பவர் என்னை   கூப்பி ட்டு   விஜயகாந்த்   சந் திக்க   அழை த்துச்   சென்றார்.

 

அப்பொழுது செல்வமணி   இயக்க த்தில்   புல ன்வி சார ணை   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   அவன் நடித்து   கொண்டி ருந்தார். அந்த   திரைப்ப டத்தில்   எனக்கு   வி ல்ல னாக   வா ய்ப்பு   கொடுத்து நல்ல   பெய ரையும்   வா ங்கி   கொடுத்து ள்ளார்   என்று பல   மே டைகளில்   விஜயகாந்தை பற்றி சரத்குமார்   புகழ் ந்து   பேசியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.