3 வருட ங்களாக சரியான வாய் ப்பு கிடை க்காமல் தவி க்கும் நடிகை..!! சுந்தர் சி-யை கவர் ந்து வாய் ப்பு கேட்ட நடிகை..!!

9,100

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   யார் எப்பொழுது   சி னிமா   விட்டு   விலகுவா ர்கள்   என்று கூறிய தெரியாது.? ஒரு சிலர்   வா ய்ப்பில்   கிடைக்கும் அதனை   ச ரியாக   பயன்ப டுத்திக்    கொ ள்ளாம ல்   இருப்பா ர்கள். ஒரு சில நடிகைகள் தனக்கு   தி ற மை   இருந்தும் சரியான   வாய் ப்புகள்   கிடை க்காமல்   சி னிமாவில்   தவி த்து   வருவா ர்கள்.

 

அந்த வகையில் சில   கால ங்களாக   சரியான பட   வாய் ப்பு   எதுவும்   கிடை க்காமல்   தவி த்து   வருகி ன்றார். அவர்தான் நடிகை பூனம் பஜ்வா. இவர் சமீபத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் உடன்   கு ப்பத்துராஜா   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   2019 ஆம் ஆண்டு நடித்த அதன் பிறகு   த மிழ்   சி னிமாவில்   பெரிதாக

 

எந்த ஒரு   வா ய்ப்பும்   கிடை க்காமல்   இருந்து   வருகி ன்றார். இவர் 2008 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் ஹரி என்பவர்   இயக்க த்தில்   வெளி யான   சேவ ல்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலமாக த்தான்   த மிழ்   சினி மாவுக்குள்ள   அறிமு கமானார்.

 

இவரது முதல்   படத் திலேயே   ரசிகர்களை   கவர் ந்து   வி ட்டார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதன் பிறகு நடிகர் ஜீவா உடன் இணைந்து   தெ னாவெ ட்டு, க ச்சேரி   ஆர ம்பம்   உள்ளிட்ட   திரைப்பட ங்களில்   நடித்த   பிரப லமான

 

அதிலும் குறிப்பாக கச்சேரி   ஆர ம்பம்   திரைப்ப டத்தில்   அனைத்து   பாட ல்களு ம்   ஹி ட்   பாட ல்களாக   அவருக்கு   அமை ந்தது. அதன் பிறகு   த மிழ்   மொழி   மட்டும ல்லாமல்   தெலு ங்கு, மலை யாளம்   போன்ற   மொழிக ளிலும்   நடி த்து   வருகி ன்றார்.

 

மேலும், இவருக்கு   ச ரியான   வா ய்ப்பு   கிடை க்காமல்   இருக்கும் நிலையில்   கவ ர்ச் சியா க   நடித்து   வருகி ன்றார். இரு ந்தாலும்   தனது   ரசிக ர்களு க்காக   அவ்வ ப்போது   தனது   புகைப்ப டத்தை   இணை யதள ங்களில்   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார்…

 

Comments are closed.