என்னது, பிரபாஸ் இந்த நடிகையை கா தலிக்கி றாரா.? நிச் சயதார் த்தம் நடக்கப் போகி றதா.? வெளிவந்த உண்மை விவரம் உள்ளே..!!

தெ ன்னிந்திய   சி னிமாவில்   டாப் நடிகராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் பிரபாஸ். இவர் தற்பொழுது 42   வ யது   ஆகியும் இன்னும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளாம ல்   இருந்து   வருகி ன்றார். பாகுபலி   திரைப்ப டத்தில்   இவரை பார்த்த பலர்   ரசி கைகள்   இவரை   தி ரும ணம்   செய்ய   ஆசை ப்பட்டு   வந் துள்ளா ர்கள்.

 

இயக்குனர் ராஜமௌலி   இயக்க த்தில்   உ ருவான   பாகுப லியின்   திரைப்ப டத்தில்   பிரபாஸ் மற்றும் அனுஷ்கா   செ ட்டிக்கு   நல்ல   பொ ருத்த ம்   இருந்தது. அந்தத்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த பொழுது இருவரும்   கா தலித் ததாக   தகவ ல்கள்   பரவி யது.

 

அதனை   உறுதி ப்படு த்தும்   வகையில் வேறொரு   திரைப்ப டத்தில்   அனுஷ்காவை அவருடன் நடிக்க வைக்க   சி பாரி சு   செய்து ள்ளார். அந்த   சமய த்தில்   அனுஷ்கா மிகவும்   கு ண்டா க   இருந்த   காரண த்தினால்   படத் தில்   நடி க்கும்   வா ய்ப் பு   பரிபோ னது.

 

தற்பொழுது நடிகர் பிரபாஸின்   ஆ திபுரு ஷ்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடித் துள்ளார். இந்த திரைப்படம்   இ ந்தி, த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற 5   மொழி யில்   வெ ளியாக   இருக்கி ன்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இந்த   திரைப்ப டத்தில்   அவருக்கு   ஜோ டியாக   நடித்த கிருத்தி சாசேனும் இருவரும்   கா தலிப்ப தாக வும்   இவர்கள்   டே ட்டி ங்   செய்து   வருவதா கவும்   பல தகவல்கள்   வெளி யாகிக்   கொண் டிருக் கின்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் கூடிய விரைவில் இருவரும்   மால த்தீவி ல்   நிச்ச யதார் த்தம்   நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள்   இணைய த்தில்   வெளி யாகி   கொ ண்டிருக்கி ன்றது. ஆனால், இவர்கள் இருவரும்   அதி கார ப்பூர்வமா க   எந்த ஒரு   அறி விப்பும்   வெளியி டவில்லை…

 

Comments are closed.