200க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்த பிரபலம்..!! லோகேஷ் வாய் ப்பு கொடு த்தும் தவ றவிட்ட நடிகர்..!! இன்றும் இவரை கொண் டாடும் ரசிகர்கள்..!!

தற்பொழுது   த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத   இயக்கு னராகவும்   வளர் ந்து   இ ளம்   இயக்குன ராகவும்   இருப்பவர் தான் லோகேஷ் கனகராஜ். இவரது   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த நடிகர்கள்   அடுத் தடுத்து   அவரது   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்கும்   வாய் ப்புக ள்   கூட இருந்து வரும் இப்படி இருக்கும் நிலையில் அவரது முதல் படத்தில்   நடித் துவிட்டு   அடுத்த படத்தில் தொடர    முடி யாமல்   இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

அவர் 80களின்   சி னிமாவில்   நுழை ந்து   காமெடி   நடிக ராகவும், குணச்சி த்திர   நடிகரா கவும்   போன்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அவர் வேறு யாரும் கிடையாது நடிகர் சார்லி என்பவர் தான். இவர் 1983 ஆம் ஆண்டு   பொ ய்க்கா ல்   குதிரை என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமானார்.

 

இவர் இதுவரை   கிட்ட த்தட்ட   200க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், பல    திரைப்ப டங்களில்   இவர் நடிகர்களுக்கு நண்பராக   நடித்தி ருப்பார். இ ளம்   கதாநாய கிகளுக்கு   தற்பொழுது அப்பாவாக நடித்த   வருகி ன்றார். இப்பொழுது நிலையில் லோகேஷ் கனகராஜன் அறிமுக படமான

 

மாநகரம்   திரைப்ப டத்தில்   சார்லி நடிக்க   வைத்திரு ப்பார். அதன்   மூ லம்   இவருக்கு   பாரா ட்டும்   கிடைத் துள்ளது. ஆனால், அதன் பிறகு சாரலியை தனது அடுத்த    திரைப்பட ங்களில்   இவர்   பயன்ப டுத்தவி ல்லை. அவர் தற்போது வரை பல    திரைப்ப டங்களை   நடித்து   வந்திரு ந்தாலும்   அவர்கள்   கதாபா த்திரம்

 

பெரிய அளவில்   பேச ப்படவி ல்லை. இப்படி இருக்கும் நிலையில் நடிகர் விஜய் வைத்து வீடியோ படத்தை இயக்கி   வருகி ன்றார். அதன் பிறகு கைதி இரண்டாம்   பாக த்தை   இயக்க   இருக்கி ன்றார். இந்த    திரைப்ப டத்தில்   நடிகர் சார்லிக்கு   வாய் ப்பு   கொடு ப்பாரா.? என்று அப்பொழுது   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பேசும்   செய லாக   இருந்து   வருகி ன்றது.

 

மேலும், 200    திரைப்ப டங்கள்   நடிப்பது சாதாரண ஒரு   வி ஷயம்   கிடை யாது. அப்படி இருக்கும் நிலையில் தற்போது வரை   சி னிமாவில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இவருக்கு   கண்டி ப்பாக   அடு த்தப டியாக   ஒரு    திரைப்ப டத்தில்   வாய் ப்பு   கிடைக்கும் என்று   கூறப்ப டுகின்றது…

 

Comments are closed.