விஜயை வைத்து படம் எடுத்தா தெ ருவுக்கு தான் வரவே ண்டும்..!! படத்தை எடுத் துவிட்டு புல ம்பும் பிரபல இயக்குனர்..!! அடக்கொ டுமையே, இந்த இயக்கு னருக்கா இப்படி ஒரு நிலை.?

த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத நடிகராக இருப்பவர் தான் நடிகர் விஜய். சமீபத்தில் தான் வம்சி இயக்கத்தில் வாரிசு என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். இந்த   திரை ப்படம்   ஓர ளவுக்கு   நல்ல வரவேற்பு   பெற் றுள்ளது. அடுத்தப டியாக   தளபதி 67 இந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வரு கின்றார். இந்த   திரைப்ப டத்தில்   பல முன்னணி   பிரப லங்கள்   நடித்து   வருகின் றார்கள்.

 

இந்த   திரைப்ப டத்தை   லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க   இருப்ப தால்   ரசிகர்   ம த்தியில்   பெரிய அளவு   வரவே ற்பு   இருந்து   வருகி ன்றது. இப்படி உன் நிலையில் நடிகர் விஜய் பற்றி பல தகவல்கள்   வெ ளியாகிக்   கொ ண்டிருக் கின்றது.

 

அது   என்னவெ ன்றால்   விஜய் வைத்து   ல வ்   டுடே என்ற   திரைப்ப டத்தை   எடுத்த இயக்குனர் தான் தற்பொழுது   மோ ச மா ன   நிலையில் இருந்து   வருகி ன்றார். அவர் ஒரு   பேட் டியில்   பல   வி ஷய த்தை   தெரி வித்து ள்ளார்.

 

நான்   ல வ்   டுடே திரைப்படம் நடிகர் விஜய் வைத்து மிகப்பெரிய வெற்றி   கொ டுத்துள் ளேன். மேலும், இந்த   திரைப்ப டத்தை   இயக்கிய இயக்குனர் பாலசேகரன் இப்பொழுது   மோ ச மா ன   நிலையில்   இருக்கி ன்றார்.

 

இதனால் இது   எப்ப டியாவது   விஜயை   சந்தி த்து   விட வேண்டும் என்று அவரும் பல தடவை உறுதி செய்து   வந்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் விஜய்   சுற் றி   இருக்கும்   வே லையா ட்கள்   தன்னை அவரை   பார் ப்பத ற்கு   அனும திக்கவி ல்லை.

 

இன்று அவர் 100 கோடி வரை சம்பளம் பெற்று   வருகி ன்றார். ஆனால், அவரை வைத்து படம் செய்து நான் இன்று   நடு த்தெ ருவில்   நிற்கி ன்றேன்   விஜய்   பார் க்க   மு டியாமல்   தனது   ஆத ங்க த்தை   அந்த பேட்டியில் அவர்   வெளி ப்படை யாக   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.