தி டீரெ ன்று பிரபல திரை பிரபலம் கா லமா னார்..!! சோக த்தில் திரையு லகம்..!!

8,564

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   அடுத் தடுத்து   திரை ப்பிரப லங்கள்   உ யி ரிழ ந்து   வருகின் றார்கள். அதில் ஒரு சிலர்   உட ல்நல க்கு றைவின்   காரண மாகவும்   ஒரு சிலர்   ம ர்மமா ன   முறையி லும்   உ யிரிழ ந்து   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் சற்று முன் பிரபல   தமி ழ்   திரை ப்பட   தயாரி ப்பாளர்   பாபுஜி என்பவர்   உ டல்   நலக்கு றைவின்   கார ணமாக   இன்று   உயி ரிழந்து ள்ளார். இவருக்கு தற்பொழுது 79   வ யது   ஆகி ன்றது. இவர் சூப்பர் ஸ்டார்   ரஜி னியின்   காளி,

 

கர்ஜனை, பிரபுதேவாவின் சுயவரம் உள்ளிட்ட   திரைப்ப டங்களை   தயாரி த்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   சி னிமா   பிரப லங்கள்   பலரும்   இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.