என்னது, நயன்தா ராவையே அட்ஜ ஸ்ட்மெ ன்ட் செய்ய சொன் னார்களா.? பதிலுக்கு நயன்தாரா கொ டுத்த பதி லடி..!!

த மிழ்   சினிமாவில் பல   நடிகைக ளுக்கு   உதார ணமாக   இருந்து வருபவர் தான் நடிகை நயன்தாரா என்பவர். இவர் பல முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   இணைந்து நடிப்பது   மட்டும ல்லாமல்   த னியாகவும்   நடித்து கலக்கி   வருகி ன்றார். இவரு க்கென்று   ஒரு தனி ரசிகர்கள்   பட் டாளமே   இருந்து   வருகி ன்றது.

 

மேலும், நடிகை நயன்தாரா   கிட்ட த்தட்ட   20   ஆண் டுகள்   திரைத்து றையில்   பல   க ஷ்ட ங்களை   தாண்டி இன்று   முன் னணியே   என்ற அந்த சுடன் இருந்து   வருகி ன்றார். இப்படி இவர் பல   கஷ்ட ங்களை   சந் தித்து   வ ந்ததில்   அ ட்ஜஸ் ட்மெ ன்ட்   என்ற ஒரு   க ஷ்டமு ம்   இருந்து ள்ளது.

 

திரை யுலகில்   அறிமு கமாகும்    நடிகைக ளுக்கு த்தான்   அட் ஜஸ்ட்மெ ன்ட்   பி ர ச் ச னை   ஏற்படும் என்று நினைத்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். ஆனால், முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் நடிகை நயன்தாராவுக்கு கூட இப்படி ஒரு    பி ர ச் ச னை    இருக்கி ன்றது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒருமுறை    திரைப்ப டத்தின்   நல்ல   கதாபா த்திரம்   நடிக்க   வைப்பத ற்காக   சொல்லி அதற்கு நீங்கள்   அ ட்ஜ ஸ்ட்மெ ன்ட்   மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்று நடிகை நயன்தாராவிடம்   கேட்டுள் ளார்கள். அதற்கு நடிகை நயன்தாரா இப்படி   அ ட்ஜஸ் ட்மென் ட்   செய்து

 

அதில்   கிடை க்கும்   வாய் ப்பை   தான்   பயன்ப டுத்தி   சி னிமாவில்   நடிக்க வேண்டும் என்று நிலைமை எனக்கு   வ ந்தால்   அப்படி ப்பட்ட   வா ய்ப்பு   எனக்கு   தே வையில் லை   நான்   நே ர்மை யாக   மட்டும்தான் பட   வாய் ப்பு   பெற்று   நடி ப்பேன்   என்று அவருக்கு பதிலடி    கொடுத்து ள்ளார். இந்த தகவல் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   தீ யாய்   பரவி   வரு கின்றது…

 

Comments are closed.