என்னது, வீரம் படத்தில் நடித்த இந்த குழ ந்தையா இது.? ஆளே அடையா ளம் தெரியாத அளவிற்கு வள ர்ந்து விட்டாரே..!! வைர லாகும் புகைப்படம் இதோ..

1,095

சி னிமா   உலகில்   குழ ந்தை   நட்சத்தி ரமாக   ஆரம்ப த்தில்   உ ருவாகி   அதன் பிறகு அவர்கள்   சி னிமாவில்   தனக்கு ன்னு   ஒரு   அங்கீ கார த்தில்   இருந்து   வருகின் றார்கள் அவர் தான் யுவினா பார்த்ததி என்பவர். இவர் ஒரு   திரைப்ப டங்கள்   மட்டும்   இல் லாமல்   விளம்ப ரமும்   போன்ற

 

இ ந்திய   சி னிமா   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   இருந்து   வருகின் றார். இவர்   ஆரம்ப த்தில்   தொலைக்கா ட்சி   சீரியலில்   குழ ந்தை யின்   நட்ச த்திரமாக   அறிமு கமாகி   உள்ளார். அதன் பிறகு ஒரு   வெ ப்   தொ டரில்   நடித்து ள்ளார்.

 

சமீப த்தில்   இயக்குனர் புவனேஷ் என்பவர் ஒரு   சுற்று லாவு க்கு   சென் றுள்ளார். அந்த சமயத்தில் இந்த   குழ ந்தை   நட்ச த்திரத் தையும்   அவரு டைய   தந் தையும்   சந் தித்துள் ளார். அப்பொழுது சீரியலில் அவரது   நடி ப்பு   பா ர்த்து   பாரா ட்டி   உ ள்ளார்.

 

மேலும்,   தயாரி ப்பா ளரான   எம் சரவணன் சீரியலில்   வெ ற்றியை   குறி ப்பிட்டு   நிறைய செய்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு 2014 ஆம் ஆண்டு அவர்   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   ஆரம்பி த்தார். அந்த வகையில் அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த வீரம்   திரைப்ப டத்தில்

 

நல்ல சிவத்தின்   பே த்தியா க    இவர்   நடித்தி ருப்பார். அதன் பிறகு இங்கு சாமி   தயா ரிப்பில்   ஆன நடிக்க   ஒப்ப ந்தம்   செய்ய ப்பட்டு ள்ளார். மேலும், இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்   இயக்க த்தின்   நடிகை விஜயன்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந்த   க த் தி   திரைப்ப டத்தில்   விமான   நிலைய த்தில்   நடிகை சமந்தாவுடன்

 

ஒரு   காட் சியில்   இந்த   குழ ந்தை   நடி த்திரு ப்பார். இப்படி இருக்கும் நிலையில் சமீபத்தில் இவர்கள்   பெரியவ ர்கள்   ஆ னவுடன்   அவர்கள்   எடு க்கும்   புகை ப்படம்   மற்றும்   வீடியோ க்களை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் தற்போது ஒரு   புகை ப்படம்   மட்டும் வீடியோவை   வெளி யிட்டுள்ளார். அதை பார்த்த பலரும்   வீர ம்    திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   கு ட்டி   குழ ந்தை யா.? இப்படி பெரிய   பெ ண்ணா க    மாறிவி ட்டார்   என்று பலரும் வந்த வீடியோவை பார்த்து   அதி ர்ச்சி யாக   உள் ளார்கள்…

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yuvina Parthavi (@yuvinaparthavi)

Comments are closed.