சற் றுமுன் மூத்த பின்னணி பாடகி ம ரணம்..!! சோக த்தில் வாடும் திரையு லகம்..!!

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   கதை எந்த அளவிற்கு   முக் கியமோ   அதே அளவிற்கு அந்தத்   திரைப்ப டத்தில்   வரும் அனைத்து   கதாபா த்திரங்க ளும்   பாட ல்களும்   இசை யும்   முக்கி யமாக   கருதப்ப டுகின்றது.

 

ஏனென்றால் ஒரு சில   திரைப்பட ங்கள்   கதை க்காக   ஓடவி ல்லை   என்றால் கூட அந்த   திரைப்ப டத்தில்   வரும்   காமெடி க்காகவோ   அல்லது   பாட்டி ற்காகவோ   பல   திரைப்ப டங்கள்   வெ ற்றி   பெற்று ள்ளது.

 

அந்த வகையில்   சி னிமாவில்   ஏராளமான பின்னணி பாடகிகள் மற்றும் பாடகர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் மூத்த பின்னணி   பாட கியாக   திகழ் ந்து   வருபவர் தான் வாணி ஜெயராம் என்பவர்.

 

இவர் இதுவரை   கிட்ட த்தட்ட   10   ஆயிரத் திற்கும்   அதிகமான   பாட ல்களை   பாடியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த வகையில்   த மிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட   கிட் டத்தட்ட   19   மொ ழிகளில்   பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம்   பாட ல்களை   பாடியு ள்ளார். இவருக்கு தற்பொழுது 78   வ யது   ஆகி ன்றது.

 

எப்படி இருக்கும் நிலையே   செ ன்னையில்   உள்ள அவரது   இல்ல த்தில்   இன்று   உயி ரிழந்து ள்ளார். இவரது   இ ழப் பை   அறி ந்த   திரைப்பிரப லங்கள்   அதி ர்ச்சி யாக   உள்ளா ர்கள். இவருக்கு இப்பொழுது   திரைப்பிரப லங்கள்     இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.