வாய் ப்பு தரேன் வா என்று சொல்லி பா லிய ல் தொ ல் லை கொடுத்த பிரபலம்.? அவர் மீது புகா ர் அளித்த பெ ண்..!! பரப ரப்பை ஏற்ப டுத்தி வரும் தகவல் உள்ளே..!!

237

கேரளா   எர்ணாகு ளத்தில்   வசித்து வரும் பிரபல   சி னிமா   தயாரி ப்பாளர்   மார்ட்டின் செபாஸ்டின் என்பவர்   ம லையாள   சி னிமாவில்   பல்வேறு   திரைப்ப டங்களை   தயாரி த்து   உள்ளார். அந்த வகையில் திரிசூரை சேர்ந்த

 

ஒரு   இ ளம்   பெ ண்   ஒருவர் அவர் மீது   கா வ ல்   நிலைய த்தில்   பு கா ர்   அளித்து ள்ளார். இவர்   திரைத்து றையில்   நடிக்க   வாய் ப்பு   தருவதாக சொல்லி எனக்கு   பா லி ய ல்    தொ ல் லை    கொடுத் ததாக   கூறியு ள்ளார்.

 

கடந்த, 2000 ஆம் ஆண்டு இந்த சம்பவம்   நடந்து ள்ளது. அதோட   சி னிமாவில்   வா ய்ப்பு   தருவ தாக   சொல்லி மும்பை பெங்களூர் ஆகிய   நகரங்க ளுக்கு   அழைத்துச் சென்று தன்னை    க ற் ப ழி த் த தா க வு ம்   அவர் அந்த   புகா ரில்   தெரிவித்து ள்ளார்.

 

இதைப் பற்றி   காவ ல்   நிலைய த்தில்   வழக்கு பதிவு செய்து   வி சா ர ணை   நடத்த ப்பட்டு   வருகி ன்றது. ஆனால், இந்த   கு ற்ற ச்சா ட்டை   முற் றிலுமா க  மார்ட்டின்   மரு த்து   வருகி ன்றார். மேலும், இவரை இந்த   வழ க்கில்   கை து   செய் யாமல்   இருப்ப தற்காக

 

கேரளா   நீதிம ன்ற த்தில்   முன்சாமின் கேட்டு   அடு த்தாக்க ல்   செய்து ள்ளார். மேலும்,   பா லி ய ல்   புகாரில்   தயாரி ப்பாளர்   மாட்டின்   கை து   செய்ய ப்பட்டது. மலை யாள   சினிமாவில் பெரும் ஒரு   பரப ரப்பா க   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.