என்னது, கிரேசி மோகனின் மகன் இந்த பிரப லமா.? முதன் முறை யாக மக னின் புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட நடிகர்..!! அதை கண்டு விய ந்த ரசிகர்கள்..!!

சி னிமாவில்   ஏராளமான நகைச்சுவை நடிகர்கள் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சினிமா உலகில் பிரபல நடிகரும் மேடை நாடக கலைஞராக   இருப்பவ ர்கள்   கிரேசி மோகன் என்பவர்.

 

இவர் 1979 ஆம் ஆண்டு கிரேசி   கிரேஷ ன்ஸ்   எந்த ஒரு நாடக   நிறுவ னம்   ஒன்றை   தொட ங்கி   வெற்றிக ரமாக   நடத்தி   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர்   கிட்ட த்தட்ட   30க்கும் மேற்பட்ட   திரை ப்படங்க ளுக்கு

 

வச னம்   எழு த்தாள ராக   பணி யாற்றி   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இது   மட்டுமல் லாமல்   40க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து 100க்கும் மேல்   சிறுக தைகளை   எழுதியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவருக்கு   தமி ழக   அரசு   கலை மாமணி   வி ருதை   வழ ங்கி   உள்ளது. இவர் நளினி என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு உள்ளார். இவர்க ளுக்கு   அர்ஜூன் என்ற மகன்   இருக்கி ன்றார்.

 

அவருக்கு 2013 ஆம் ஆண்டு ஹரிதா என்பருடன்   கோ லாலமா க   தி ரும ணம்   நடந்து ள்ளது. இந்த   தி ருமண த்திற்கு   பல   திரைபிரப லங்கள்   கலந்து   கொ ண்டுள் ளார்கள். இதோ அவரின்   மக னின்   புகை ப்படம்…

 

Comments are closed.