சமந்தாவின் சகோதரர் இந்த பிரப லமா.? இத்தனை ஆண்டுக ளாக இது தெரியாம போ ச்சே.? புகைப்ப டத்தை பார்த்து விய ந்து போன ரசிகர்கள்..!!

சி னிமாவில்   இன்று   ஏரா ளமான   நடிகைகள்   உ ருவாகி   கொண்டி ருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   மாடலிங் தொடையில் முதலில்   ஆர ம்பித்து   கொ ஞ்சம்   கொ ஞ்சமாக   வளர் ந்து   இன்று   தெ ன்னிந் திய   சினிமா வுலகள்   முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து இருப்பவர் தான் நடிகை சமந்தா என்பவர்.

 

இவர்   தெலு ங்கில்   சமீபத்தில் நடித்துள்ள யசோதா என்ற   திரை ப்படம்   வெ ளிவந்து   ம க்கள்   ம த்தியில்   நல்ல   வரபெ ற்று   ஓ டி   வருகி ன்றது. சமீபத்தில் myositis என்ற ஒரு   நோ யா ல்   பாதிக்க ப்பட்டு

 

கடந்த, சில   மாத ங்க ளாக   அவர் அந்த   நோ யினா ல்   அவதி ப்பட்டு   வந்திரு ந்தார். தற்போது அதில் இருந்து   கு ணம டைந் து   மீண்டும்   பட ப்பிடி ப்பு   இணை ந்து   நடித்த   வருகி ன்றார். இதனை தொடர்ந்து விஜய்   தேவர்கொ ண்டாவுட ன்

 

இணைந்து குஷி என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருவ தாக   கூறப்படு கின்றது. இதனை தொடர்ந்து   செ ய்பகா லமாக   திரைபிரப லங்கள்   தங்க ளுடைய   குடு ம்ப   புகை ப்படமோ   அல்லது   சிறுவ யது   புகைப்ப டமோ   இணை யதளங்க ளில்   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் அவரது அம்மா மற்றும் அப்பா ஒரு சில   புகைப்ப டங்கள்   மூ லம்   பலரும்   பார் த்திருப்பா ர்கள். முதல்மு றையாக   அவரை   திரும ணத்தி ல்   அவர் சகோதரர்   எடுத் துக்   கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   நடிகை சமந்தா   வெளியி ட்டுள்ளார்…

 

Comments are closed.