ரஜினிக்கு நடிப்பு சொல்லிக் கொடு த்தவன் நான்..!! இப்போ நீ எனக்கு சொல்லித் தருகி றாயா.? நடிகரை அசி ங்கப்ப டுத்திய வடிவேலு..!!

1,709

90   காலகட் டத்தில்   இருந்து இன்று வரை பல   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து தன்னை   நிலைநி றுத்திக்   கொ ண்டவர்   தான் வடிவேலு. இவர் முதலில்   காமெடி யனாக   என் ராசாவின் மனசிலே என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த   அறிமுக மானார். அந்த படத்தில் பிறகு   த மிழ்   சி னிமா   நட்சத்திர ங்களில்   பிரபல ங்களான   ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், சூர்யா போன்ற

 

பல முன்னணி நடிகர்கள்   திரைப்ப டத்தின்   நடித்து   வந்து ள்ளார். மேலும்,   காமெடி யனாக   நான்   நினை த்துக்   கொண் டிருந்த   இவர் ஒரு சமயத்தில் ஹீரோ ஆகும் நடிக்க   தொடங்கி யுள்ளார். அந்த வகையில் 23ஆம் புலிகேசி, இந்திரலோ கத்தில்   நான் அழகப்பன், தெனாலி போன்ற   திரைப்பட ங்கள்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

அந்தத்   திரைப்ப டங்கள்   அனைத்தும்   நகை ச்சுவை   படமாக   இருந்த   காரணத் தினால்   ம க்கள்   ம த்தியில்   வரவேற்பு பெற்று   ஓ டியது. அதன் பிறகு இரண்டாம் பாகம் எடுக்கும் பொழுது வடிவேலுக்கும் இயக்குனர்   சங்க ருக்கும்   இடையே கருத்து   வே றுபாடு   கார ணமாக   திரைப்ப டத்தில்   சில ஆண்டுகள் நடிக்க கூடாது என்று   உ த்தரவிட் டுள்ளா ர்கள்.

 

தற்பொழுது அந்த   த டைகள்   நீ ங்கி   மீண்டும்   சினி மாவில்   நடித்து   வருகி ன்றார். அப்படி என் நிலையில் தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த   படிக் காதவ ன்   திரைப்ப டத்தில்   விவேக்   கதாபா த்திரத்தில்   முதலில் வடிவேலு தான்   நடக் கிறது. அது   சமய த்தில்   படபி டிப்பு   எ டுத்துக்   கொண்ட ஒரு சில   புகைப்ப டங்கள்   இணைய த்தில்   வெ ளியாகி   உள்ளது.

 

அப்பொழுது ஒரு   காட் சியை   எடுப்ப தற்காக   ஏழெட்டு முறை அதை செய்து   வந்து ள்ளார். ஒரு   சமய த்தில்   கோபம டைந்த   நடிகர் தனுஷ் இயக்குனர் சொல்வது போல்   செய்யு ங்கள்   என்று   கூறியு ள்ளார்.   உ டனே   கோ வம்   அடைந்த நடிகர் வடிவேலும் தனசை   பா ர்த்து   முறைத்து ள்ளார். அதன் பிறகு அன்று   படப்பி டிப்பு   நடக் காமல்   ஒ த்தி   வைத்து ள்ளா ர்கள்.

 

அப்பொழுது ஒரு   அ றையி ல்   அமர்ந்து   கொண்டிரு க்கும்   பொழுது சந்திரமுகி படத்தில் தனுசுவின்   மா மனா ரான   ரஜினிக்கு நான் தான் நடிப்பு சொல்லி   கொடு த்தேன். இப்படி இருக்கும் வழியில் இதை   ப ண்ணு ங்க   இதை   ப ண்ணா   கூ டாது   என்று தனுஷ்   எ ன்னிடம்   பேசுகி றார்   என்று ஒரு   பே ட்டியில்   வடிவேலு   சொ ன்னதாக   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.