யாராக இரு ந்தால் உங்களுக்கு என்ன.? நீங்க வா ய மூடிட்டா இது போன்ற பிர ச்சனை வராது.? திடீரெ ன்று சர் ச்சை ஏற்படுத்திய சமுத்திரக்கனி..!!

கடந்த, சில   மாதங்க ளாகவே   சமூகவளை யத்தில்   பக்கத்தில் யார் நம்பர் ஒன் என்ற   கே ள்வி   பரப ரப்பாக   பேச ப்பட்டு   வருகி ன்றது. இதற்கு குறித்து பல   ரசிக ர்களும்   தங்க ளுக்கும்   இருக்கும்   க டுமை யான   விம ர்சன த்தை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   பத்திரி க்கையா ளர்கள்   இப்பொழுது அனைத்து   பிரப லங்களி டமும்   இதைப் பற்றி கேட்டு   வருகின் றார்கள்.

 

அதனை கேட்டு கேட்டு பல   பிரப லங்கள்   கடு ப்பா யி   உள்ளா ர்கள். இப்பொழுது நிலையில்   சமுத்திர க்கனியிடம்   இந்தக்   கே ள்வி யை   கேட் கப்பட்டு ள்ளது. அதற்கு யாரும் முதலிடம் இல்லை அனைவரும் சமம் தான்   பத்தி ரிகை யாளர்கள்   ஒரு சிலர் இப்படி கேட்டு   கே ட்டு   பிர ச்சினை யை   ரசிகர்கள்

 

பெரிதாக   ஆ க்கி   ச ண்டை யை   மூ ட்டி   விடு கின்றீ ர்கள்   நீங்கள்   வா யை   மூ டினால்   ரசிகர்கள் அவர்கள்   வெ ளியே   பார் த்துக்கொ ள்வா ர்கள். எந்த ஒரு   போட் டியும்   இல்லாமல் நன்றாக அவர்கள்   வே லையை   செ ய்வா ர்கள். இப்படி   தை ரியமா க   பத்தி ரிகையாள ர்களை   முகத் திற்கு   முன்   பதிலடி   கொ டுத்துள் ளார்   நடிகர் சமுத்திரக்கனி

 

மேலும், ஓடிடி   தள த்தில்   வெளிவரும் சிறிய   படங்க ளுக்கு   வா ய்ப்புக ள்   இல்லை என்று கூறிய பெரும்   ச ர்ச்சை யில்   கிள ப்பி யை   இயக்குனர் பா   ரஞ்சி த்துக்கு   சமுத்தி ரக்கனி   ச ரியான   பதிலடி ஒன்று   கொ டுத்துள் ளார். அது   என்னவெ ன்றால்   வருட த்திற்கு

 

20 படங்கள் வரை   வா ங்கும்   netflix, அமேசான் போன்ற முன்னணி ஓடிடி   நிறுவ னங்கள்   பெரு ம்பாலும்   பெரிய   பட ங்களின்   படங்க ளைத்   தான்   வாங்குவா ர்கள். அதேபோன்று ஒருபோதும் சிறிய   ப ட்ஜெ ட்   படத்தை   வா ங்குவது   சரி த்திரமே   இல்லை என்று   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.