ஓலை வீட்டில் தான் வாடகைக்கு இரு ந்தோம்.? வாழ் க்கையில் ரொம் பவும் கஷ்டப்ப ட்டோம்.? இன்று த மிழ் சினி மாவில் உச்ச நடிகர்..!!

த மிழ்   சி னிமாவில்   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகர்களின் ஒருவராக   இருப்பவ ர்தான்   நடிகன் ஜெயம் ரவி. இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி   தயாரிப்பா ளரான   மோகனின் மகன் என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், இவரது சகோதரர் ஒரு பிரபல இயக்குனர் அவர்   இயக் கிய  ஜெயம் என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூ லம்   இவர்   சி னிமாவுக்கு   அறிமுக மானார். அந்தத்   திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   தான் இவரது திரைப்படம்   தொடங் கியது. அவரது முதல்   திரைப் படத்தி லேயே   தனது   சிற ப்பா ன   நடிப்பை   ம க்கள்   ம த்தியில்   வெளி ப்படு த்தி   தனக்கென ஒரு   அங் கீகார த்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண் டுள்ளார்.

 

அதன் பிறகு அவர்தான் அண்ணன் இயக்கத்தில் தாம் தூம், சந்தோஷ்   சுப்பிரம ணியம், பேரா ண்மை, எ ங்கேயும்   காத ல், தனி ஒருவன், பூ லோகம், நிமி ர்ந்து   நில் போன்ற   ஏரா ளமான   திரை ப்படம்   நடித்து   வந்து ள்ளார்.

 

நடிகர் ஜெயம் ரவியின் தந்தை   மு ன்னணியா க   தற்போது இருந்து   வருகி ன்றார். ஆனால், நடிகர் ஜெயம் ரவி பிறந்த பொழுது மிகவும்   எ ளிமை யான   குடும்ப த்தில்   தான்   இருந்து ள்ளோம்   45   ரூபா ய்க்கு   வா டகை   வீட்டில்   தங் கி   உள் ளார்கள்.

 

ஆரம்ப த்தில்   கூரை வீட்டில் தான்   வாழ் ந்து   வந்து ள்ளோம். அப்பொழுது ஜெயம் ரவி   பிற ந்ததே ஒரு   சாதா ரண   வீட்டில் தான். இவர்   பிறந்த தற்கு   பின் னால்தா ன்   நல்ல வீடியோ   சொந் தக்காரர்   என்று எல்லாம்   வாங் கினோ ம்   என்று   கூறியு ள்ளார்…

Comments are closed.