பிரபல மூத்த நடிகர் சற் றுமுன் மர ணம்..!! சோக த்தில் தவித்து வரும் திரை ப்பிரப லங்கள்..!! இர ங்கல் தெரிவி க்கும் சக கலைஞர்கள்..!!

89,803

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   திரை   பிரப லங்கள்   அடுத் தடுத்து   உ யிரிலி ருந் து   வருகின் றார்கள். அதில் பலரும்   உட ல்   நல ம்உ றவின்   கா ரணமாக வும்   ஒரு சிலர்   ம ர்ம மான   முறையில்   உ யிரி ழந் து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   தெலு ங்கு   திரை   உ லகை   மாபெ ரும்   இயக்குன ர்களின்   ஒருவராக   திக ழ்ந்து  வந்தவர் தான் கே.விஸ்வநாத் என்பவர்.

 

இவர்   இயக்க த்தில்   வெளிவந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   பல நடிகர்கள்   உருவா க்கி   உள்ளா ர்கள்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல நடிகராக இருக்கும்   கமல்ஹாச ன்   ந டிப்பி ல்   தெ லுங்கில்   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் சாகர சங்கமம்.

 

இந்த   திரை ப்படம்   த மிழில்   சல ங்கை   ஒலி என்ற பெயரில்   வெளியி டப்பட் டது. இந்த   திரைப்ப டத்தின்   நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்த மாபெரும்   வெ ற்றியை   தேடி தந்தவர் என்றும்   சொல் லலாம். அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர் ந்து    சிப்பிக்கு ள்   மு த்து, சொ ர்ணா   கமலம்   உ ங்கிட்ட   பல   திரை ப்படங்க ளை   இயக்கியு ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவர் ஒரு பிரபல   இயக்கு னராக   மட்டும ல்லாமல்   ஒரு சிறந்த   நடிகரா கவும்    திரையு லகில்   தனது   பய ணத்தை   செய்து ள்ளார். அந்த வகையில்   த மிழ்   திரையு லகில்   ரா ஜபாட்டை, உத்தம   வி ல்ல ன், லி ங்கா, யாரடி நீ   மோகி னி   உள்ளிட்ட படம்   திரை ப்படம்   நடித் துள்ளார்   என்பது   குறிப்பிடத் தக்கது.

 

இப்படி நிலையில் இவருக்கு தற்பொழுது 92   வ யது   ஆகி ன்றது. இவருக்கு வயது ஆன   கார ணத்தி னால்   இவர்   உயி ரிழந்து ள்ளார். மேலும் இவரது   மறைவி ற்கு   பல திரை   பிரபல ங்களும்   ரசிக ர்களும்   இர ங்கல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.