திற மைக்கு வாய்ப் பில்லை.. உட ம்புக்கு தான் மதிப்பு.? அஜித்துடன் என்னால் இப்படி நடிக்க மு டியாது.?

ஹி ந்தி   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   சினிமாவுக்குள்   அறிமுக மானவர்   தான் நடிகை நிதி அகர்வால் ஆவார். இவர் அதன் பிறகு நிண்ட   இடைவே லைக்குப்   பிறகு நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் வெளிய அதை ஈஸ்வரன்    திரைப்ப டத்தில்   நடித்தார். சமீபத்தி ல்   கலந்து கொண்ட ஒரு பேட்டியில்   தொகு ப்பாளர்   கேட்ட ஒரு   கே ள்விக்கு

 

நடிகர் அஜித்துக்கு அம்மாவாக நடிக்கும்   வா ய்ப்பு   கிடை த்தால்   நடிப்பீ ர்களா.? என்று   கேட்டா ர்கள். அதற்கு பதில் நிதி அகர்வால் நடித்தா   ஜோ டியாக   நடி ப்பேன்   தவி ர   தங்கை யாகவும்   அம் மாவும்   நடிக்க மாட்டேன் என்று   வெளி ப்படை யாக   கூறியு ள்ளார்.

 

மேலும், ஈஸ்வரன் திரைப்படம் மற்றும் பூமி   திரை ப்படம்   இரண்டும் படம்   தோ ல்வி யை   சந்தி த்தது   அதன் பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் உடன் அடுத்த   திரை ப்படம்   ஓர ளவுக் கு   நல்ல வரவு பெற்றது தற்பொழுது இருக்கும்   சி னிமா   து றையில்   தி றமை யை   பார் த்து   வாய் ப்பு   கொடு ப்பது   கி டையாது.?

 

அழகை த்தான்   பார் க்கின் றார்கள்.. திற மைக்கு   ம திப்பே   இல்லை..!! உ டம்பை   கா ட்டினால்   தான்   வா ய்ப்பு   தருகின் றார்கள்.? என்று   வெளிப்ப டையாக   கூறியு ள்ளார். ஒரு சிலர் மட்டும் தான்   தி றமை யை   பார்த்து   வா ய்ப்பு   தருகின் றார்கள்.

 

மேலும், நான்   சம்ப ளம்   விஷ யத்தில்   பெரிதாக   எதிர்பா ர்க்க   மாட்டேன். அவர்கள்   கொடு க்கும்   சம்பள த்தை   நான் பெற்றுக்   கொ ள்வேன். மேலும், ஒரு சில   நடிகைகள்   ச ம்பளம்   அதிக மாக   கே ட்பதால்   அவர்க ளுக்கு   பதி லாக   என்னை   ந டிக்க   வைக்கின் றார்கள்…

 

Comments are closed.