ஒரு படம் கூட உரு ப்படியா ஓடல.. நீ எல்லாம் இப்படி தி மிரு காட்டு றியா.? பிக் பாஸ் பிரபலத்தை வெளு த்து வாங்கும் மற்றொரு பிரபலம்..!!

4,677

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏராளமான   ரி யாலிட்டி   ஷோ க்கள்   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகின்றது. அந்த வகையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி என்பதும் ஒன்று இதில் கலந்து   கொ ள்ளும்   போட்டிகள் பல   சர் ச்சைக ளில்   சி க்கிக்   கொ ள்கின் றார்கள். ஆனால், இது   போட்டி யாராக   வந்தவர்கள் கூடிய   சீ க்கிர ம்   பிரபல ங்க ள்   ஆகி   விடுகின் றார்கள். அதன் பிறகு இவர்களுக்கு பட   வா ய்ப்புகள்   கிடைக்கும்.

 

அந்த வகையில் ஒருவர்   நடிகராகி யுள்ளார்   அது வேறு யாரும் கிடையாது ஹரிஷ் கல்யாண் என்பவர் தான். இவர் இதுவரை எந்த ஒரு வெற்றி பெரிய படமும்   கொடுக் கவில்லை. இருந்தாலும் படங்கள்   குறைவா கவே   நடித்து   வருகி ன்றார். இதனால் தனக்கு கதை சொல்லும்   இயக்குன ர்களுக்கு   கட் டளை   ஒன்று   வைத்து ள்ளார்.

 

அவர்கள் இரண்டு படம் பண்ணி இருந்தால் மட்டுமே கதை கேட்பேன் அதே போன்று அதர்வா ஒரு படம் பண்ணி இருந்தால் மட்டுமே கதை கேட்பார் இல்லை என்றால் இவரின் கதையை   சொல் லக்கூ டாது   என்று   கூறியு ள்ளார். இப்படி வெளியே பிடித்து ஒரு காட்டி வரும் இவருக்கு ஒரு பெரிய பிரபலம்   ஆகிவி ட்டார்.

 

இந்திய   கிரி க்கெட்   அ ணியின்   முன்னாள் கேப்டனான டோனி தன்னுடைய   ம னைவி யுடன்   இணைந்து படங்கள்   தயாரி த்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் முதல் படமாக   த மிழில்   தயாரி ப்பதாக   கூறியுள்ளா ர்கள். அது ஹரிஷ் கல்யாண்   கதாநா யகனாக   நடித்த   திட்டமி ட்டுள்ளா ர்கள்.

 

மேலும், இவருக்கு ஜோடியாக   ல வ்   டுடே நடிகை இவானா   நடிக்கி ன்றார். இவரைத் தொடர்ந்து நித்தியா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட முக்கிய   பிரப லங்கள்   நடிக்கப்   போ வதாக   கூறப்படு கின்றது. இதனை தொடர்ந்து ஹரிஷ்   க ல்யாண   மற்றும் அதர்வா இருவரும் இதுவரை

 

ஒரு   வெற் றிப்பட ம்   கூட   கொடு க்கவில் லை. இப்படி இருக்கும்   நிலை ப்படுத் தும்   முறை காட்டுவது   சி னிமாவில்   இருந்து கூடிய விரைவில்   கா ணாம ல்   போவத ற்கு   ஒரு   கார ணமாக   இருக்கும் என்று சினிமா   வட்டார த்தில்   கூறப்ப டுகிறது…

 

Comments are closed.