சற்றுமுன் பிரபல பாடகி ம ரண ம்..!! இர ங்கல் தெரிவித்து வரும் திரைபிரப லங்கள்..!!

கடந்த, சில   மாதங்க ளாக   திரைப்பிர பலங்கள்   அடுத் தடுத்து   உ யிரி லி ருந் து   வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் பாம்பே சகோதரி லலிதா என்பவர்   உ யிரிழந் து ள்ளா ர். இவர்   சி னிமாவில்   ஆர்வம்   இல் லாத   காரண த்தினால்

 

லலிதாவை சரோஜா   பாட கியாக   ஊக் கவித்து ள்ளார். இதன்   கார ணமாகவே   இருவரும் சேர்ந்து சிறு   வயதி லிருந்து   பா டத்தொட ங்கியுள் ளார்க ள். முசிறி   சுப்பிர மணிய   ஐயர் மற்றும் டி கே கோவிந்தராவ்   ஆகியோ ருடன்

 

கர்நாடக   இசை யில்   பணியா ற்றியு ள்ளார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவர் கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளாக பல மொழிகளில் இசை   நிகழ் ச்சிகளை   நடத்தி   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில்   மத் திய   அரசின்

 

பத்மஸ்ரீ தமிழக அரசின்   க லைமாம ணி   போன்ற   விருதுக ளை   வா ங்கி   உள்ளார். இப்படி நிலையில் 84   வய தில்   பாடகி   பு ற்று நோயா ல்   பாதி க்கப்ப ட்டு   சி கி ச்சை   பெற்று   வந்துள் ளார்    என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இதனை தொடர்ந்து தனியார்   ம ருத்துவமனை யில்   அனும திக்கப்பட் டு   சி கிச் சை   பலனி ன் றி   உயிரிழ ந்து ள்ளார். மேலும், இவரது   ம றைவி ற்கு   பல   திரை   பிரப லங்கள்   இர ங்கல்   தெரிவித்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.