கணவர் வீட்டில் என்னை கொ டுமை செய்தார்கள்..!! நான் வி வாகர த்து செய்த தற்கு இது தான் காரணம்.? திடீரெ ன்று தகவலை வெளியிட்ட ரசிக ர்களுக்கு அதி ர்ச்சி கொடுத்த நடிகை..!!

தொலை க்காட்சி   நிகழ் ச்சிகளில்   வீ ஜே வாக   பணிபு ரிந்து   இன்று தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண்ட வர்கள்   ஏரா ளமாக   இருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்  வீ ஜே மகேஸ்வரி என்பவரும் ஒருவர். இவர்   தொகு த்து   வழங்கும்   நிக ழ்ச்சிக ளை   க லகல ப்பாக   வைத்துக்   கொ ள்வா ர்.

 

மேலும், இவர் சில   திரை ப்படங்க ளிலும்   நடித்து ள்ளார். அந்த வகையில் சென்னை 28 இரண்டாம் பாகத்தில்    மு க்கிய   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்தி ருப்பார். அதன் பிறகு டிவி   தொகுப்பா ளராக   பல   ஆண் டுகள்   இருந்து   வருகி ன்றார்.

 

இவர்   சமீகா லமாக   எந்த ஒரு   நிகழ் ச்சியி லும்   கலந்து   கொ ள்ளாம ல்   இருந்து வந்த  வீ ஜே மகேஸ்வரி நடிகர் கமல் நடிப்பில் வெளிவந்த விக்ரம்   திரைப்ப டத்தில்   விஜய்   சேதுப திக்கு   மனை வியாக   நடி த்திரு ப்பார். இப்படி நிலையில்   த மிழ்   வி வா கர த்து   பற்றி பல   நிக ழ்ச்சிக ளில்   கூறியு ள்ளார்.

 

தனது   க ணவ ர்   வீட்டில்   இருந்தா ர்கள்   சீரியல் நடிக்க கூடாது என்று ஆண்   நபர்க ளுடன்   பழ க்கம்   வைக்க கூடாது என்று என்னை   அ டிமை த்தன மாக   நட த்தினா ர்கள்   தொகுப்பா ளராக   மட்டும் தான்   பணி யாற்ற   வேண்டும் என்று கூறி   சீ ரியல்   நடிக்க   கூ டாது   குடு ம்பத் தின்   மா னம்   போ ய்வி டும்   என்று

 

தன்னை   கொ டு மை   செய்தா ர்கள். மேலும்,   தன் னுடைய   அம்மாவுக்கு எந்த ஒரு   சி று   உத வியும்   செ ய்யக்கூ டாது   என்று சொன்ன   கார ணத்தி னால்   தான் நான்   வி வாக ரத்து   பெற்று வந்து விட்டேன் என்று அவர்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.