தாமி ரபரணி பட நடிகை பானுவை ஞாபகம் இருக்கா.? தி ருமண புகைப்ப டத்தை வெளியிட்ட நடிகை..!!

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   மற்ற   மொ ழியில்   இருந்து   வந் து   த மிழ்   சி னிமாவில்   தன க்கென   ஒரு   அங்கீ காரத் தை   பலரும்   பிடி த்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில்   கேர ளாவை   சேர் ந்த   நடிகை பானு என்பவர்   ஏரா ளமான   ம லையா ள   மற்றும்

 

தமி ழ்   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. மலை யாள    திரைப்பட ங்களில்   முக்தா என்ற   பெய ரிலும்   தமி ழில்   பானு என்ற   பெய ரிலும்   அவர்   நடி த்துள் ளார். இவர்   த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   இயக்குனர் ஹரி   இயக்க த்தில்   நடிகர் விஷாலுக்கு

 

ஜோ டியாக   தாமிர பரணி   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   அறிமு கமா னார்.அதன் பிறகு இவர்   கடை சியாக   தமி ழில்   வா சுவு ம்   சரவ ணனும்   ஒ ண்ணா   படிச்ச வங்க   என்ற    திரைப்பட த்தில்   நடித்து ள்ளார். அதன் பிறகு இவர் 2015 ஆம் ஆண்டு   தொ ழிலதிபரா ன

 

ரிங்கு   டோ மி   என்பவரை    தி ருமண ம்   செய்து   கொ ண்டு ள்ளார். இவர்க ளுக்கு   தற்பொழுது ஒரு   அ ழகான   மக ள்   இருக்கி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்   தி ரு மணத்தி ற்கு   பிறகு முதல்   முறை யாக

 

தனது   க ணவர்   மட்டும்   குழ ந்தை யுடன்   எடு த்துக்   கொ ண்ட   சமீ பகால   புகை ப்பட த்தை   இணை யத்தி ல்   வெளி யிட்டு ள்ளார். அதில் அவரது   தி ரும ண   புகைப்பட த்தை யும்   இணை த்துள் ளார். இதோ அந்த   புகை ப்படம்   நீ ங்களு ம்   பாரு ங்கள்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.