குக் வித் கோ மாளியில் இருந்து மணிமேகலை வெ ளியேற இது மட்டும்தான் காரணம்.? ச ரியாக நேர த்தை பயன்ப டுத்திக் கொண்ட மணிமேகலை..!!

கடந்த, 2019 ஆம் ஆண்டு குக் வித்   கோமா ளி   என்ற   சூ ப்பர்   நிகழ் ச்சி   தொடங் கப்ப ட்டது. அது சமையல் கலந்த   கா மெடியில்   ப லரையும்   கவர் ந்து   வந்துள் ளார்கள். அந்த வகையில்   பிரப லமாக   இருப்பவ ர்கள்   கூக் காகவும்   குக் என்றால்   என்னவெ ன்றே   தெ ரியாமல்   இருப்பவ ர்களை   கோ மாளியா கவும்   ஜோ டியாக   போற்ற   நிகழ் ச்சியை   தொட ங்கியுள் ளார்கள்.

 

முதல்   சீச னுக்கு   கிடை த்த   மாபெ ரும்   வெற் றியை   திறந்து   தற்போது இரண்டு   மூ ன்று   சீசர்கள்    வெளி யிட்டு   உள்ளா ர்கள். தற்போது நான்காவது சீசன்   நட த்திக்   கொண் டிருக்கி ன்றது. தற்பொழுது நான்காவது   சீச னில்   மோனிஷா, ரவீனா, ஜி பி முத்து

 

சிங்கப்பூர் தீபன் போன்ற புதிய    கோமா ளிகளை   கள ம்   இ றக்கி   உள்ளா ர்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் இந்த சீசனில்   கோமா லியாக   மனிதர்களை இருந்தால்   தி டீரென் று   அவர்   நிகழ் ச்சியில்   இருந்து   வெ ளியேறி   விட்டார் என்று பலரும்   ப லவிதமா ன   கார ணத்தை   வெளி யிட்டுள் ளார்கள்.

 

அதில் சிவாங்கி   போட் டியாள ராக   கள ம்   இறங் கியது   ஈயோ   கார மாகவும்   அவர் வெளியேறி    இரு க்கலாம்   என்று   கூறினா ர்கள். அது   மட்டும ல்லாமல்   அவர்   க ர்ப் பமா க   இருக்கி ன்றார்   என்று கூறி ஒரு சிலர்   தெரிவி த்துள் ளார்கள். ஆனால், அது எதுவும்   கிடை யாது. அவர் தற்பொழுது

 

விஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   வேறொரு புதிய   நிக ழ்ச்சி யை   துவ ங்க   இருக்கின் றார்கள். அதில்   தொகு ப்பாள ராக   க ளம்   இற ங்க   தான்   ம ணிமேக லை   இந்த   நிகழ் ச்சியில்   இருந்து   வெ ளியேறிவி ட்டார்   என்று   அதிகா ரப்பூர் வமா ன   தகவ ல்கள்   வெளி யாகியு ள்ளது…

 

Comments are closed.