சீரியல் நடிகை நித்யாவின் க ணவரை பார்த்துள் ளீர்களா.? திரும ணத்தில் கலந்து கொண்ட மு க்கிய பிரப லங்கள்..!! புகைப்படம் உள்ளே..

378

இந்த   காலகட் டத்தில்   அதிகமாக   சீரிய ல்களை   வெளியிட தொடங்கி   விட் டார்கள். அந்த வகையில் சன்   தொலைக்கா ட்சி   விஜய்   தொலைக் காட்சி   ஜீ   த மிழ்   தொலை க்காட்சி   போன்ற   தொலைக் காட்சி யில்   அதிக மான   சீரிய ல்கள்   வெ ளியீட்டு   ம க்களை   கவர்ந் து   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் கடந்த, சில   ஆண்டுக ளுக்கும்   முன் முடிந்த   சீ ரியல்   தான் நந்தினி. இதில் நடிகையாக நித்யா ராம் என்பவர் நடித்து   வந்து ள்ளார். இவர் ஒரு நடிகை   மட்டும ல்லாமல்   ஒரு   மாட லாகவும்   திக ழ்ந்து   வருகி ன்றார். மேலும், இவர்   க ன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு

 

மலையாளம் போன்ற   திரைப்பட ங்களில்   பணியா ற்றி   வந்துள் ளார். இவர்   கன் னட   தொலை க்காட்சி   மூ லம்   தான் தனது   திரைப்ப டத்தை   ஆரம்பி த்தார். அதன் பிறகு   இவரு க்கென்று   ஒரு தனி   ரசிக ர்கள்   கூட் டமே   உருவா க்கி   விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

 

இவர் 2014 ஆம் ஆண்டு வினோத் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார்   தி ரும ணமான   சில   ஆண்டுக ளி லேயே   இருவ ருக்கும்   இடையே   கரு த்து   வேறுபாடு   கார ணமாக   வி வாக ரத் து   பெற்ற   பி ரிந்து   விட் டார்கள். அதன் பிறகு தனது நடிப்பில்   அதிக மாக   கவன த்தை   செலு த்தி   வந்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் கடந்த, ஆண்டு   ஆஸ் திரேலியா   சேர் ந்த   ஒரு   தொழி லதிபரே   கா தலி த்து   அவரை   சமீப த்தில்   இரண் டாம்   தி ரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார். அந்த வகையில் அவருடன்   எடு த்துக்கொ ண்ட   சமீ ப   கா ல   புகைப்பட த்தை   இணையத் தில்   வெ ளியிட்டு ள்ளார். அந்த   புகை ப்படம்   தான் தற்போது   வை ரலா கி   வரு கின்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.