பதான் படம் பட்ஜெ ட்டை சம்பளமாக வாங்கிய ஷாரு க்கான்.? பதறி ப்போன பட தயாரி ப்பாளர்..!! பய த்தில் இருக்கும் அட்லீ..!!

360

கடந்த, சில   மாதங்க ளாக   ஷா ருக்கான்   பற்றி   வெ ளிவரும்   ஒ வ்வொரு   தகவ ல்களும்   ப ரபர ப்பு   ஏற்ப டுத்தி   வருகி ன்றது. அந்த வகையில் இவரது   நடி ப்பில்   சமீப த்தில்   வெளிவந்து படங்கள் பல   சர் ச்சைக ளை   சந்தி த்தது   தான் பதான். இந்தத்   திரைப்ப டம்   திரையர ங்கில்

 

ஆயிரம்   கோ டிக்கு   மேல் வசூல்   சாத னை   படைத்து ள்ளது. கடந்த, சில   வருட ங்களாக   ச ரிவான   பா தையை   நோ க்கி   கொ ண்டு   போ னால்   ஹா லிவுட்   திரைப்படம் இந்த படம்   தூ க்கி   நிறு த்தி   உள்ளது என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது நடித்த வரும் ஜவான்   திரை ப்படம்   உச்ச கட்ட   எதிர்பா ர்ப்பு   இருந்து   வருகி ன்றது. இதனைத் தொடர்ந்து பதான்    திரைப்ப டத்தின்   மொத்த   ப ட்ஜெட்டை   விட அவரது   ச ம்பளம்   கிட்ட த்தட்ட   ஒத் துப்   போகி ன்றது   என்று கூறி   வருகின் றார்கள்..

 

அந்த வகையில் அந்த   படத்தி ற்காக   கிட்ட த்தட்ட   225 கோடி   ரூ பாய்   ப ட்ஜெட் டில்   உருவா க்கப்ப ட்டது. அந்த வகையில் அவரது   ச ம்பளம்   மட்டுமே   கிட்ட த்தட்ட   200   கோ டி   ரூபாய் என்று   கூற ப்படுகி ன்றது. இவர் இதற்கு   முன் பாக

 

கிட்ட த்தட்ட   150 கோடி வரை   ச ம்பளம்   வா ங்கி   வந்துள்ளார். இந்த    திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   இவருக்கு   தயாரி ப்பாளர்   அவர் கேட்கும்   சம்ப ளத்தை   விட   அதிக ப்படியா ன   சம்பள த்தை   கொடு த்துள் ளார். அதன் காரணமாக தற்போது ஜவான் பட   தயாரி ப்பாளர்   பத றிப்   போ ய்   உள் ளார்…

 

Comments are closed.