அடடே, நடிகர் மகாநதி சங்கரின் மக ள்களா இது.? அதில் ஒருவர் இந்த பிரபல நடிகைய.? முதல் முறை யாக மக னின் புகைப்பட த்தை வெளியிட்ட நடிகர்..!!

இயக்குனர் வாசு என்பவர்   இயக்க த்தில்   1992 ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் அம்மா வந்தாச்சு. இந்த    திரைப்பட த்தை   து ணை   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   சி னிமாவில்   அறிமு கமானவ ர்தான்   நடிகர் மகாநதி சங்கர் என்பவர். இவர் மகாநதி, பாட்ஷா, இந்தியன், பா ஞ்சாலங்கு றிச்சி, ம லபார்   போ லீ ஸ், அமர் க்களம், தீனா, மரு தமலை, ஒரு கள் ஒரு   க ண்ணாடி

 

வெள்ள க்காரதுரை, சர வணன்   இருக்க   பய மேன்   போன்ற   ஏரா ளமான   திரைப்ப டத்தில்   தனது   சிறப் பான   நடி ப்பை   வெளி ப்படுத்தியி ருப்பார். இவர் ஒரு சிறந்த   வி ல்லனா கவும்   நகை ச்சுவை   நடிக ராகவும்   குணச்சி த்திர   நடிக ராகவும்   நடி த்து   வருகி ன்றார்.

 

இவர் சினிமா   மட்டுமல் லாமல்   சின்ன த்திரை   நிக ழ்ச்சியி லும்   தனது   சிற ப்பான   நடி ப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் 2019 சன்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   நாத ஸ்வரம்   என்ற   தொலைக் காட் சி   தொட ரில்

 

முக்கி ய   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்து   வந்துள் ளார். அந்த   தொலைக்கா ட்சி   தொ டரை   தொடர் ந்து   மாயா, நந்தினி போன்ற பல   தொலைக்கா ட்சி   சீரிய ல்களிலும்   இவர் தனது   சிற ப்பாக   நடி ப்பை   வெளி ப்படு த்தி   உள்ளார். சமீபத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனரா   இயக்க த்தில்

 

நடிகர் விஜய்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந்த   மா ஸ்டர்   திரைப்பட த்தில்   சிறு   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவரது   ம னைவி   மற்றும்   மக ள்   மக னுடன்   எடு த்துக்கொ ண்ட   சமகா ல   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்…

 

Comments are closed.