நடிகை ராதாவின் இரண்டாவது மக ள் துளசியா இது.? படும் கு ண்டாக மாறிய நடிகை..!! புகைப்ப டத்தை கண்டு அதி ர்ச்சியா ன ரசிக ர்கள்..!!

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   ஒரு   காலகட் டத்தில்   பிரபல நடிகையாக நடித்து அவர்கள் அதன் பிறகு   வய தான   காரண த்தினாலு ம்   உட ல்   எடை   அதிகரி த்த   காரணத் தினா லும்   சினி மாவை   விட்டு   விலகி விடு வார்கள். அந்த வகையில் ராதா என்பவரும் ஒருவர். இவர் ஒரு   சமய த்தில்   இ ந்திய   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத நடையாக வளம் வந்து   கொ ண்டிரு ந்தார்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   மற்றும்   தெலு ங்கு   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து ள்ளார். ஒரு சில   க ன்னடம்   மற்றும்   மலை யாளம்   ஹி ந்தி   போன்ற   மொ ழிகளி லும்   தனது   சிறப் பான   நடிப்பை   வெளி ப்படு த்தி   வந்து ள்ளார்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இவருடைய   அ க்கா   தான் நடிகை அம்பிகா. அவரும் ஒரு பிரபல   ந டிகையாக   வள ர்ந்து   கொ ண்டு   இரு ந்தார்.

 

இவர்கள்   எல்லோ ரும்   தனது   சி றப்பான   நடி ப்பின்   காரண மாக   உ ச்ச   நடிகை யாக   வள ர்ந்து   கொண்டு   இருந்தா ர்கள். பிறகு 1986 ஆம் ஆண்டில் ஏஆர்எஸ் ஸ்டுடியோஸ் என்ற   திரை ப்பட   ஸ்டு டியோ வையும்   அவர்கள்   இணை வைத்   திரு ந்தனர். பின்னர் அவர்கள் 2013 ஆம் ஆண்டில்   ஸ்டு டியோவை   ஜாலி   ஜி ம்   கானா   ஹோ ட்டல்   வ ளாகமாக   மா ற்றினர்.

 

பிறகு ஸ்டார் விஜய் ஜோடி நம்பர் ஒன் சீசன் 6 ரியாலிட்டி டான்ஸில்   நீ திபதி களில்   ஒ ருவராக   தொ லைக்கா ட்சியில்   தோன்றி னார். தென் னிந்திய   திரையு லகில்   நடனக்   காட்சிகளு க்காகவும், சிரஞ்சீவி, கமல்ஹாசன் போன்ற   நட்சத்திர   நடிக ர்களு க்காகவும்   அவர்   அறியப்ப டுகிறார். இதனை   தொட ர்ந்து   நடிகை ராதாவுக்கு கார்த்திகா,

 

து ளசி   என்ற இரு   ம கள்க ள்   உள்ளனர். இதில் நடிகர் ஜீவாக்கு ஜோ டியாக  கோ   தி ரைப்ப டத்தில்  அறி முகமா னார். அதன்பிறகு   துள சி   அவர்கள் இயக்குனர் மணிரத்னம்   இயக்க த்தில்   கடல்   திரைப்ப டத்தில்   அ றிமுகமா னார். அவர் 14   வய திலேயே   நடிக்க   வந் துவிட் டார். இப்படி நிலையில்   சமீப த்தில்   ராதா தனது   குடு ம்பத்து டன்   நடி த்துக்   கொ ண்ட   புகைப்ப டத்தை   வெ ளியிட்டு ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் இவரது இரண்டாவது   மக ள்   து ளசியை   க ண்ட   ரசிக ர்கள்   அதிர் ச்சி யாக   உள்ளா ர்கள். ஏனெ ன்றால்   அவர்   பார்ப்ப தற்கு   அடை யாளம்   தெரி யாத   அளவிற்கு   உட ல்   எடை   அதிக ரித்து   கு ண்டு   ஆகியு ள்ளார். இந்த   புகைப்ப டம்   தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.